Nezávislý odborový svaz Policie České republiky

„Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (dále jen „NOS PČR“) je registrován jako odborová organizace od 19. 7. 1990 se sídlem Praha 1, ul. Bartolomějská 7, PSČ 110 00, IČ 49629034.

NOS PČR má vedený účet č. 4200400699 / 6800 u bankovního ústavu Volksbank CZ, a.s.

NOS PČR je odborovou organizací, sdružující na základě dobrovolnosti příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů, zaměstnance Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“), organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů ministerstva, Policejní akademie České republiky (dále jen „policejní akademie“) a NOS PČR(dále jen „plnoprávný člen“), a bývalé příslušníky bezpečnostních sborů, jejichž služební poměr skončil v souvislosti se splněním podmínek nároku na výsluhový příspěvek, a bývalé zaměstnance bezpečnostních sborů, ministerstva, organizačních složek státu, zřízených k plnění úkolů ministerstva, policejní akademie a NOS PČR, jejichž pracovní poměr, který trval nejméně 10 let, skončil v souvislosti se splněním podmínek nároku na starobní, plný invalidní důchod nebo částečný invalidní důchod (dále jen „veterán“).

NOS PČR je právnickou osobou, která v právních vztazích vystupuje svým jménem a za porušení svých závazků odpovídá svým majetkem. Nezávisle rozhoduje o cílech a zaměření své činnosti, jakož i o prostředcích k jejich dosažení, a to v souladu se stanovami a programovým prohlášením a při dodržování právního řádu České republiky.“

pre viacej informácií kliknite sem.