Dlho očakávaný aktív policajného prezidenta

Policajný prezident plk. JUDr. Štefan Hamran minulý mesiac „oslávil“ svoj prvý rok vo funkcii prezidenta Policajného zboru. V tejto funkcii de facto pôsobil ako dočasne poverený prezident PZ už od 20.septembra 2021, no oficiálne sa funkcie ujal až po zmene zákona v marci 2022. Zmena umožnila priame menovanie prezidenta PZ ministrom vnútra. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli bližšie pozrieť na stav plnenia programu a plánov, s ktorými Štefan Hamran do svojej funkcie prichádzal. Možno symbolicky sa približne po roku vo funkcii konal aj niekoľkokrát odkladaný aktív prezidenta PZ, vďaka ktorému sme sa mali dozvedieť viac informácií o aktuálnych predstavách vedenia Policajného zboru.

Už na začiatku aktívu Štefan Hamran oznámil zmenu jeho fungovania. Rozhodujúce slovo podľa neho už nemajú mať štatistické údaje, ale úroveň dôvery verejnosti v políciu. Za nepriaznivé štatistiky nebude v PZ pod jeho vedením nikto trestaný. Veľkú časť úvodného slova venoval aj problematike nominácií riadiacich funkcionárov. Očistenie polície od politických nominantov bolo koniec koncov jedným z jeho hlavných cieľov. Počas nástupu sľuboval, že v polícií skončila éra pomsty a na vysokých riadiacich funkciách v PZ budú pracovať len odborne nespochybniteľní dlhoroční kariérni policajti s vysokou integritou a so správne nastaveným morálnym kompasom. Týchto ľudí pritom prezident PZ najradšej vyberá priamo a nie prostredníctvom „teatrálnych“ výberových konaní. „Akých ľudí si vyberáte, taký ste, “ vyhlásil na aktíve a dodal, že mu je úplne jedno čo si myslí politická reprezentácia. Na druhú stranu dopredu avizuje, že ak po voľbách nebude vládnuť „demokratická“ vláda, tak sám odíde z PZ. Prípadnú kandidatúru v parlamentných voľbách vylúčil. Nechávame na posúdení každého čitateľa, či v súčasnosti pôsobia na riadiacich funkciách len tí najlepší, ako bolo sľubované.

Kde je nová mapa?

Jedným z ambicióznych plánov Štefana Hamrana bolo prehodnotiť dislokáciu jednotlivých základných útvarov. Nová mapa bola podľa jeho slov spoločne s reformou Prezídia PZ a jednotlivých štruktúr viac-menej hotová už minulý rok. Otázkou zostáva prečo doteraz stále nebola predstavená. V hre bolo viacero
variant. Často sa objavovala predstava, že majú byť na Slovensku len 4 krajské riaditeľstvá a metropolitná Bratislava, pričom mala byť zohľadnená infraštruktúra krajiny. Na parlamentnom vypočutí minulý rok Hamran kritizoval súčasné rozdelenie na 8 krajských riaditeľstiev. „Necítim potrebu komunikovať s ôsmymi krajskými riaditeľmi, “ vyhlásil pred rokom Hamran. Tohto sľubu sa za posledný rok aj držal. Počas aktívu sa priznal, že mnohých okresných funkcionárov ani nepozná a doposiaľ nemal čas navštíviť ani všetky krajské riaditeľstvá.

Zmena vzdelávacieho a tabuľkového systému

Nedostatok policajtov v PZ, na ktorý dlhodobo upozorňuje OZP v SR si uvedomuje aj prezident PZ. Za dlhodobý problém už minulý rok považoval, že nám školské prostredie produkuje menej policajtov, než odchádza do civilu. Prioritne sa preto asi zameriava skôr na zvýšenie školských kapacít, ako krokom ktoré by zároveň pomohli zamedziť odlivu policajtov zo zboru. V tejto súvislosti na aktíve policajný prezident predstavil reformu vzdelávacieho systému. Po novom policajti nastúpia priamo na základné útvary a až odtiaľ budú aj so svojou tabuľkou vyslaní na štúdium. Policajti tak od začiatku budú mať istotu miesta, na ktoré budú po skončení štúdia zaradení. Výnimku v tomto smere tvorí maximálne ročná povinná služba v Bratislave. Týmito opatreniami sa uvoľní okolo 1000 tabuliek zo škôl, čím sa má riešiť kapacitný deficit v PZ, ktorý by mala podľa informácií Štefana Hamrana potvrdiť aj nová revízia analýzy Útvaru hodnoty za peniaze.

Čo sa týka prerozdelenia tabuliek zo základných útvarov na prezidiálne útvary, Štefan Hamran sám nebol zástanca tohto riešenia. V súčasnosti sa podľa neho nedá tento proces zastaviť, nakoľko je naviazaný na financie z Plánu obnovy a odolnosti. Obhajoval zvýšenie príplatku za riadenie Ďalšiu časť svojho prejavu venoval prezident PZ téme reformy systému policajného manažmentu. Opäť zopakoval, že máme v PZ hlavne na nižších stupňoch riadenia veľa funkcionárov. Tieto funkcionárske tabuľky by chcel postupne meniť na „radové“. Malo by ísť o približne 750 miest. Zostávajúcich funkcionárov je podľa neho potrebné zastabilizovať a to aj prostredníctvom razantného nárastu príplatku za riadenie, ktorý OZP v SR ostro kritizoval. „Mrzí ma, že to bolo odbormi blokované, ale je to TOPtéma,“nevzdáva sa svojho cieľu na zvýšenie príplatku za riadenie. Na aktíve nebola prezentovaná komplexná reforma platových taríf, ktorú pred rokom Hamran označoval za svoj hlavný  cieľ. V jeho návrhu s pred roka sa počítalo s odčlenením jednotlivých platových stupňov a garantovaním kariérneho postupu aj vyšším finančným ohodnotením. Celkový plán v otázke platových taríf mal byť predstavený do konca minulého roka. Systém sa mal stať motivačným, stabilizačným a dostatočne atraktívnym nielen pre tých čo sú v systéme, ale aj pre tých čo uvažujú nad službou v PZ. Súčasné nastavenie platu Hamran pred rokom kritizoval ako komplikované a nezrozumiteľné. Dnes paradoxne venuje prioritne pozornosť zvýšeniu platov funkcionárov.

Pri nástupe do funkcie bolo jedným z jeho prvých plánov aj zatraktívnenie služby príslušníka PZ. Sem patrí samozrejme prilákanie nových uchádzačov o túto ťažkú službu, no netreba zabúdať ani na udržanie v službe v súčasnosti slúžiacich policajtov. Pripomíname, že od roku 2020 do konca roku 2022 odišlo z PZ 4056 policajtov, no prišlo len2490uchádzačov.V minulosti policajný prezident kritizoval aj nariadenie o zásadách kariérneho postupu. To pôvodné považoval za nepochopiteľné, zložité a dlhé (17 strán). Dnešné nariadenie je podľa neho ľahko pochopiteľné, keďže spolu s obalom má len 4 strany. Dá sa však ním dosiahnuť primárny cieľ a podstata? Sú v ňom nastavené jasné pravidlá, podľa ktorých vo férovej súťaži otvorene a transparentne vyberieme najlepších z najlepších?

Hodnotiaci systém

Súčasťou príhovoru Štefana Hamrana bola aj prezentácia, v ktorej reagoval na článok z minuloročných augustových novín POLÍCIA. Ten sa venoval neexistencii jednotného hodnotiaceho systému policajtov. Reakcia prezidenta PZ na spomínaný článok vzhľadom na polročné oneskorenie prekvapila nielen prítomné vedenie OZP v SR, ale aj našu redakciu. Treba pripomenúť, že zrušeniu hodnotiaceho systému predchádzalo stretnutie vedenia ministerstva vnútra, prezídia PZ a odborového zväzu. Tam predseda OZP v SR Pavol Paračka vysvetlil dôvody, pre ktoré má systém hodnotenia v PZ svoje miesto. Na tomto stretnutí sa všetci prítomní dohodli, že hodnotiaci systém je v podmienkach Policajného zboru potrebné ponechať, avšak v modifikovanej podobe. Nepriamo to opäť aj vo svojom vystúpení priznal policajný prezident. Potvrdil, že aj keď vytvorenie hodnotiaceho systému nepatrí medzi jeho priority, bude musieť byť v prostredí Policajného zboru aj tak zavedený.

Z ďalších vystúpení

V prvý deň aktívu vystúpil pred funkcionármi PZ aj minister vnútra Roman Mikulec. Vo svojom príhovore sa venoval viacerým oblastiam, ktoré trápia Policajný zbor. Podľa svojich slov si uvedomuje
investičný dlh v PZ, chýbajúce vozidlá či výstroj. Na druhej strane od kedy nastúpil do funkcie cíti, že
sa niečo zmenilo vo vnímaní PZ v očiach verejnosti. Minister podporil reformu PZ a vznik útvarov s celoslovenskou pôsobnosťou. Takáto reforma bola podľa neho potrebná, no zároveň prisľúbil, že 622 tabuliek bude vrátených na základné útvary a výkon bude posilnený. Roman Mikulec si uvedomuje aj ďalšiu výzvu, pred ktorou stojí PZ a to riziko masívneho odchodu policajtov do výsluhového dôchodku. Nové tarifné platy by mali zabezpečiť adekvátne platy pre výkon aj riadenie. Konkrétne termíny a riešenia minister nespomenul.

Na aktíve vystúpil aj riaditeľ Univerzitnej nemocnice – Nemocnice
sv. Michala Branislav Delej. Informoval o zavedení nového systému prednostného vyšetrenia, podľa
ktorého sestrička v ambulancii automaticky po predložení kartičky poistenca vie ,že ide o príslušníka
silového rezortu s právom prednostného vyšetrenia.

Čo priniesol aktív?

Zásadnou myšlienkou aktívu bolo ubezpečenie o konci politizácie polície a boj so štatistickou šikanou.
Tento systém založený na štatistických ukazovateľoch podľa prezidenta PZ vytváral enormný tlak na
policajtov vo výkone, ktorí museli vyhovieť požiadavkám vedenia, čo sa negatívne prenášalo do ich práce
a prístupu k občanom. Na druhej strane je otázne či sa sľuby o konci štatistickej šikany premietnu aj do
praxe, keď už na druhý deň aktívu viceprezident PZ vyhlásil, že štatistika síce nie je dôležitá, ale je podstatné, aby ukazovatele v nej boli lepšie než rok predtým…Medzi plány prezidenta PZ patria aj postupná komplexná obmena materiálno-technického zabezpečenia pre riadny výkon služby, nové vozidlá, nové policajné uniformy, personálne posilnenie základných útvarov či zmena systému vzdelávania príslušníkov PZ. Ide o témy, ktoré roky trápia Policajný zbor. Z tohto pohľadu aktív nepriniesol veľa nových či zaujímavých informácií. Samotné vedenie PZ informovalo o výsledkoch aktívu všeobecnou tlačovou správou, neobsahujúcou konkrétne riešenia či termíny.

Nezodpovedané otázky

Bilancovanie prvého roku vo funkcii, čo sa podarilo, čo naopak nie, ako personálne naplniť a zastabilizovať situáciu v PZ, čo bude s 2. fázou reformy PZ a ako bude vyzerať, modernizácia PZ a ďalšie odpovede na otázky sme pôvodne chceli našim čitateľom sprostredkovať aj formou rozhovoru s prezidentom PZ Štefanom Hamranom. Žiaľ, ani po mesačnom čakaní, niekoľkých urgenciách a dokonca prísľube samotného prezidenta Policajného zboru sme sa odpovedí nedočkali. Škoda. Opäť sa tak naši čitatelia musia spoľahnúť na informácie, ktoré len ťažko prepadnú sitom krajských, či okresných riaditeľstiev. Teda pokiaľ sa tam aj nejaké dostanú… Treba si však uvedomiť, že počas tejto dlhej cesty vzniká priestor pre ďalšie „overené (dez)informácie“, ktoré časom zľudovejú a vnášajú do Policajného zboru frustráciu a neistotu. Je na zamyslenie, či si tí ktorí sú základom dôveryhodného, stabilného a moderného Policajného zboru, teda všetci policajti nezaslúžia jasné, zrozumiteľné a konkrétne odpovede od tých najkompetentnejších.

J. Rohár