Stanovy

STANOVY
Odborového zväzu polície v SR

Schválené na VI. kongrese OZP v SR v Bratislave dňa 14. 11. 2014

Čl. 1
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
1. Odborový zväz polície v Slovenskej republike (ďalej OZP v SR) vznikol na základe práva slobodne sa združovať. Ide o právnickú osobu vykonávajúcu najmä úkony smerujúce k presadzovaniu oprávnených záujmov členov, a to najmä pri obhajobe ich právnych a sociálnych istôt a zlepšovaní pracovných, sociálnych, zdravotných a kultúrnych podmienok práce.
2. OZP v SR je právnickou osobou, založenou na nepodnikateľský účel podľa osobitnej právnej úpravy.
3. Sídlom OZP v SR je Bratislava, ul. Pribinova č. 2, 812 72.
4. OZP v SR je založený na dobu neurčitú.
5. Vznik, činnosť a zánik OZP v SR sa riadi osobitnou právnou úpravou (najmä Zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov).
Čl. 2
ZÁKLADNÉ PRINCÍPY ČINNOSTI
1. OZP v SR je nezávislým, samostatným, dobrovoľným združením fyzických osôb, ktorého členmi sú príslušníci PZ, zamestnanci rezortu ministerstva vnútra SR a bývalí príslušníci PZ a zamestnanci rezortu ministerstva vnútra (dôchodcovia).
Členmi OZP v SR môžu byť aj iné fyzické a právnické osoby, o prijatí ktorých rozhodla Rada predsedov Základných organizácií OZP v SR (ďalej len ZO OZP v SR), ktorých program a ciele sú v súlade so stanovami a programom OZP v SR.
2. V záujme spoločného zabezpečenia realizácie potrieb a záujmov svojich členov a jednoty odborového hnutia môže OZP v SR koordinovať svoju činnosť s inými odborovými zväzmi.
3. OZP v SR je nadstranícky. Svojou činnosťou nesmie popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov. OZP v SR nesmie vyvíjať činnosti, ktoré sú vyhradené politickým stranám a politickým hnutiam alebo organizáciám združujúcim občanov na zárobkovú činnosť alebo na vykonávanie náboženstva alebo viery v cirkvách a náboženských spoločnostiach.
OZP v SR voči štátnym a hospodárskym orgánom, politickým stranám a hnutiam, spoločenským organizáciám a ďalším inštitúciám v SR vykonáva samostatnú odborovú politiku v súlade so Stanovami a programom OZP v SR.
4. OZP v SR vykonáva vlastnú medzinárodnú odborovú politiku a môže byť členom medzinárodných odborových organizácií, v ktorých zastupuje záujmy svojich členov.
5. OZP v SR je právnickou osobou s právnou subjektivitou a na jej základe vystupuje vo vzťahoch k iným subjektom. Má právo na nedotknuteľnosť odborového majetku, informácií, dát, odborovej korešpondencie a na vydávanie svojej tlače. Samostatne rozhoduje o voľbe prostriedkov k obhajobe a presadzovaniu oprávnených záujmov a potrieb svojich členov.
6. OZP v SR spolupracuje s ostatnými odborovými zväzmi a spoločenskými organizáciami, pričom rešpektuje samostatnosť týchto organizácií.
3
7. OZP v SR pri riešení oprávnených záujmov a potrieb svojich členov a ich ochrane koná najmä vo vzťahu k zákonodarným, štátnym a služobným orgánom a príslušným služobným funkcionárom ako ich rovnocenný partner.
8. Pre zabezpečenie komplexnosti realizácie programu OZP v SR uzatvára dohody s vedením MV SR. Na základe Zákona č. 2/1991 o kolektívnom vyjednávaní a Zákona č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície uzatvára Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa s ministrom vnútra SR.
9. Z dôvodu dosiahnutia účelu založenia OZP v SR, t. j. uspokojovania, rozvoja, ochrany a presadzovania oprávnených záujmov a potrieb svojich členov prijíma, podáva a presadzuje návrhy a pripomienky, ktoré majú bezprostredný vplyv na ich právne a sociálne istoty a zlepšovanie pracovných, sociálnych, zdravotných a kultúrnych podmienok práce.
10. OZP v SR pri svojej činnosti využíva princípy demokracie založené najmä na širokej a slobodnej výmene názorov na všetky otázky týkajúce sa oprávnených záujmov a potrieb členov. Uplatňuje demokratickú platnosť záujmov väčšiny za rešpektovania názorov menšiny na všetkých úrovniach rokovaní orgánov OZP v SR.
11. Štatutárni zástupcovia OZP v SR sú predseda a podpredsedovia OZP v SR. Sú oprávnení vystupovať v mene OZP v SR navonok, podpisovať zmluvy, dohody a iné právne záväzky s cudzími subjektmi, ktoré sú všeobecne prospešné pre členov OZP v SR. Vystupovať v mene OZP navonok môžu iba dvaja štatutárni zástupcovia spoločne, pričom jeden z nich musí byť predseda.
12. Symbolmi OZP v SR je vlajka a znak OZP v SR, ktoré je možné využiť pri protokolárnych rokovaniach medzinárodného charakteru, kolektívnych vyjednávaniach, rokovaniach s inými právnickými a fyzickými osobami, ako aj na prezentáciu OZP a ZO OZP v SR.
Čl. 3
ČLENSTVO
1. Členstvo v OZP v SR je dobrovoľné, individuálne, bez ohľadu na národnosť, náboženstvo, rasu a pohlavie, na základe podanej prihlášky. Členstvo je neprenosné.
2. Príslušnosť k OZP v SR je preukazovaná platným preukazom Člena odborovej organizácie OZP v SR.
3. Členom OZP v SR môže byť:
a) príslušník PZ SR a zamestnanec rezortu MV SR, b) bývalý príslušník PZ, ktorý ukončil službu v PZ a bývalý zamestnanec rezortu MV SR, c) iná fyzická osoba, d) právnická osoba. 4. O prijatí právnickej osoby za člena rozhoduje Predsedníctvo/Rada predsedov OZP v SR, ktorá zároveň stanoví bližšie podmienky prijatia za člena OZP v SR. 5. Žiadateľ o členstvo v OZP v SR môže byť prijatý za člena len na základe písomnej prihlášky a súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré si podá v ZO OZP v SR
4
podľa služobného zaradenia. Tam, kde nie je založená ZO OZP v SR, sa prihláška podáva v tej ZO OZP v SR, ktorá je žiadateľovi najbližšia s prihliadnutím na miesto výkonu práce a možnosti podieľať sa na činnosti ZO OZP v SR. 6. V čase od podania písomnej žiadosti do doby rozhodnutia o prijatí za člena alebo iného rozhodnutia sa žiadateľ považuje za čakateľa na členstvo. Čakacia doba môže byť maximálne 2 mesiace. 7. Podrobnejšie podmienky vzniku členstva môže stanoviť svojím rozhodnutím ZO OZP v SR. 8. Členstvo v OZP v SR nadobúda platnosť schválením žiadosti o prijatie za člena OZP v SR výborom ZO OZP v SR a účinnosť po zaplatení členského príspevku.
Čl. 4
PRÁVA ČLENOV
1. Člen OZP v SR má právo najmä:
a) prostredníctvom orgánov OZP v SR sa domáhať ochrany svojich práv,
b) zúčastňovať sa na schôdzach ZO OZP v SR a hlasovať,
c) voliť a byť volený do orgánov OZP v SR. Po zvolení do orgánov OZP v SR
sa zúčastňovať na ich činnosti, najmä slobodne uplatňovať svoje názory,
poukazovať na nedostatky v činnosti zamestnávateľa, vrátane nadriadených a
orgánov OZP v SR a ich funkcionárov, požadovať účinnú ochranu pred
postihom za vyjadrený názor,
d) byť informovaný o činnosti OZP v SR a požadovať informácie o činnosti
OZP v SR,
e) byť osobne účastný na zasadnutiach všetkých orgánov OZP v SR, pokiaľ sú
predmetom rokovania otázky, týkajúce sa jeho odborovej činnosti, správania
a sťažnosti. V danom prípade je povinný ten, kto zvoláva zasadnutie orgánu
OZP v SR, zaslať mu pozvánku 5 kalendárnych dní pred zasadnutím orgánu
OZP a rokovať len v jeho prítomnosti s výnimkou, ak člen súhlasil, aby
rokovanie bolo v jeho neprítomnosti alebo keď sa člen bez závažných
dôvodov na rokovanie nedostavil,
f) požadovať poskytnutie pomoci a právnej ochrany pri sporoch v súlade so
Štatútom právnej ochrany,
g) požadovať poskytnutie pomoci a právnej ochrany v súvislosti s výkonom
funkcie v odborových orgánoch,
h) využívať práva a výhody, ktoré pre členov zabezpečí OZP v SR,
i) obhajovať svoj názor a využívať demokratické prostriedky na jeho presadenie
v rámci OZP v SR.
5
Čl. 5
POVINNOSTI ČLENOV
1. Člen OZP v SR je povinný najmä:
a) dodržiavať stanovy a plniť povinnosti, vyplývajúce zo stanov, vnútorných
dokumentov OZP v SR a uznesení orgánov OZP v SR,
b) zdržať sa akéhokoľvek konania, poškodzujúceho OZP v SR,
c) platiť členský príspevok v čiastke a termíne stanovenom Radou predsedov ZO
OZP v SR,
d) podieľať sa na činnosti, správe a hospodárení s majetkom OZP v SR,
e) angažovať sa a zúčastňovať sa aktívne na práci OZP v SR, zachovávať odborársku
disciplínu, plniť všetky úlohy vyplývajúce z členstva alebo vykonávanej funkcie a
dôsledne rešpektovať pravidlá občianskej morálky,
f) zachovávať odborársku solidaritu so všetkými ostatnými členmi OZP v SR.
Čl. 6
ZÁNIK ČLENSTVA
1. Členstvo v OZP v SR zaniká:
a) smrťou člena (vyhlásením za mŕtveho),
b) vystúpením člena, pričom vystúpenie treba oznámiť písomne,
c) vylúčením z OZP v SR,
d) neplatením členských príspevkov,
e) zánikom OZP v SR.
2. Člen je oprávnený skončiť svoje členstvo v OZP v SR jednostranným oznámením
svojho rozhodnutia, a to písomným vystúpením z členstva i bez udania dôvodu. Pri nedodržaní písomnej formy je vystúpenie neplatné. Písomné vystúpenie z členstva je potrebné doručiť Výboru ZO OZP v SR, ktorej je členom.
3. Člena OZP v SR je možné vylúčiť, ak porušil stanovy alebo bol právoplatne odsúdený
za úmyselný trestný čin.
4. Člena OZP v SR je oprávnená vylúčiť Rada predsedov na základe návrhu vedenia
OZP v SR, predsedníctva OZP v SR alebo ZO OZP v SR, ktorej člen má byť vylúčený.
5. Členovi, ktorý bol vylúčený z OZP v SR, členstvo zaniká dňom rozhodnutia Rady
predsedov OZP v SR. OZP v SR je povinný oznámenie o vylúčení zaslať členovi v písomnej forme. Člen, ktorý bol vylúčený, nesmie vykonávať akékoľvek práva spojené s členstvom v OZP v SR a je povinný do dvoch dní odo dňa doručenia oznámenia o vylúčení vrátiť doklad o členstve v OZP v SR a všetky súvisiace doklady, ktoré mu boli vydané OZP v SR alebo ZO OZP v SR, ktorej bol členom.
6. Ak člen OZP v SR neplatí členské 6 mesiacov členstvo v OZP v SR mu zanikne
podľa článku 6 ods.1 písm. d). Členstvo mu zanikne nasledujúci deň po uplynutí 6 mesiacov, za ktoré nezaplatil členský príspevok.
7. V prípade zániku členstva v OZP v SR sa osoba môže opätovne stať členom OZP v
6
SR spravidla najskôr po uplynutí 1 roka.
8. Osoba, ktorá bol vylúčená Radou predsedov OZP v SR, môže o opätovné prijatie za
člena OZP v SR požiadať len Radu predsedov OZP v SR, inak je jej členstvo neplatné.
Čl.7
ČESTNÉ ČLENSTVO
1. O udelení čestného členstva rozhoduje Rada predsedov ZO OZP v SR. Čestné členstvo v OZP v SR je možné udeliť:
a) nečlenom OZP v SR, ktorí sa výnimočnou mierou zaslúžili o rozvoj OZP v SR.
2. Udelené čestné členstvo v OZP v SR nie je viazané žiadnymi povinnosťami. Čestný člen má práva, ktoré mu stanoví Rada predsedov ZO OZP v SR.
3. V mimoriadnych prípadoch môže byť udelené čestné členstvo odňaté.
Čl. 8
ORGÁNY OZP V SR
1. Orgánmi OZP v SR sú:
a) Kongres OZP v SR,
b) Rada predsedov ZO OZP V SR,
c) Predsedníctvo OZP v SR,
d) Vedenie OZP v SR,
e) Rady OZP v SR,
f) Revízori účtov OZP v SR,
g) pomocné komisie OZP v SR.
Čl. 9
KONGRES OZP V SR
1. Kongres je najvyšším orgánom OZP v SR, ktorý sa skladá z delegátov, volených ZO OZP v SR podľa kľúča schváleného Radou predsedov ZO OZP v SR a delegátov, ktorými sú automaticky členovia Predsedníctva OZP v SR.
2. Kongres OZP v SR sa schádza podľa potreby, avšak najmenej jeden krát za päť rokov.
3. Kongres OZP v SR zvoláva Rada predsedov ZO OZP v SR, a to písomnou pozvánkou v dostatočnom časovom predstihu. Pozvánka musí obsahovať:
a) meno OZP v SR,
b) miesto, dátum a hodinu konania kongresu OZP v SR,
c) označenie či sa jedná o riadny alebo mimoriadny kongres OZP v SR,
d) program rokovania kongresu OZP v SR.
7
4. Do výlučnej právomoci kongresu patrí:
a) rozhodnutie o dobrovoľnom rozpustení a zániku OZP v SR,
b) schvaľovanie programu OZP v SR.
5. Do právomoci kongresu OZP v SR patrí:
a) schvaľovanie stanov OZP v SR a ich zmien,
b) schvaľovanie správy o činnosti OZP v SR a správy o činnosti revízorov účtov OZP
v SR od posledného kongresu,
c) rozhodnutie o zriadení ďalších orgánov OZP v SR podľa potreby a o vnútornej
organizácii týchto orgánov,
d) rozhodnutie o zriadení ďalších fondov,
e) rokovací poriadok kongresu.
6. Mimoriadny kongres OZP v SR je Rada predsedov ZO OZP v SR povinná zvolať:
a) ak o to písomne s odôvodnením a návrhom programu zasadnutia mimoriadneho
kongresu OZP v SR požiada aspoň polovica rád OZP v SR, ktoré reprezentujú
najmenej 50 % členov OZP v SR,
b) ak sa na tom uznesie predchádzajúci kongres OZP v SR, v lehote určenej uznesením
predchádzajúceho kongresu OZP v SR,
c) v lehote 60 dní odo dňa konania neúspešného zasadnutia kongresu, ak sa riadne
zvolaného zasadnutia kongresu OZP v SR nezúčastnilo aspoň 50 % + 1 hlas
všetkých delegátov.
7. Delegáti kongresu OZP v SR sa zapisujú do listiny prítomných, ktorej spísanie zabezpečí organizátor kongresu OZP v SR a ktorá obsahuje ich meno, priezvisko, bydlisko a číslo delegačného listu.
8. Kongres OZP v SR zvolí mandátovú komisiu, volebnú komisiu, návrhovú komisiu, pracovné predsedníctvo, zapisovateľa, overovateľov zápisu a osoby poverené sčítavaním hlasov (tzv. skrutátorov). O konaní kongresu OZP v SR sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje:
a) označenie OZP v SR,
b) miesto a čas zasadnutia kongresu OZP v SR,
c) meno zapisovateľa, overovateľov a skrutátorov,
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu,
e) rozhodnutia kongresu OZP v SR, s uvedením výsledku hlasovania,
f) protest delegáta kongresu OZP v SR proti niektorému rozhodnutiu kongresu, pokiaľ
protestujúci o to požiada.
9. Zápis podpisuje predseda OZP v SR, zapisovateľ a správnosť zápisu potvrdia overovatelia.
10. OZP v SR je povinné zabezpečiť vyhotovenie zápisu do 30 dní odo dňa ukončenia zasadnutia kongresu OZP v SR.
11. Ktorýkoľvek člen OZP v SR, môže požiadať Radu predsedov ZO OZP v SR o vydanie výpisu zo zápisu alebo kópiu zápisu zo zasadnutia kongresu OZP v SR.
12. Kongres OZP v SR je spôsobilý sa platne uznášať, ak je prítomných aspoň 50 % a jeden hlas všetkých delegátov kongresu OZP v SR.
8
13. Okrem prípadov vyžadujúcich kvalifikovanú, t. j. dvojtretinovú väčšinu platných hlasov, je platnosť uznesenia podmienená súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných delegátov kongresu OZP v SR.
14. Rozhodnutia podľa bodu 4 písm. a), b), c) musia byť prijaté minimálne s dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných delegátov kongresu OZP v SR.
15. Hlasovanie sa vykonáva verejne aklamáciou, ak ktorýkoľvek delegát kongresu OZP v SR požiada o tajné hlasovanie a kongres OZP v SR taký návrh schváli, hlasuje sa tajne (lístkami).
16. Každý delegát kongresu OZP v SR má 1 hlas.
17. Administratívne a organizačné úlohy spojené s prípravou, organizáciou a priebehom kongresu OZP v SR zabezpečuje Predsedníctvo OZP v SR.
18. Predseda a podpredsedovia OZP v SR sú volení na jedno funkčné (volebné) obdobie, ktoré trvá 5 rokov. Volebné obdobie sa končí vyhlásením výsledkov nasledujúcich právoplatných volieb. Opätovná voľba je možná.
Čl. 10
RADA PREDSEDOV ZO OZP V SR
1. Rada predsedov ZO OZP V SR je najvyšším orgánom OZP v SR medzi kongresmi. Rozhoduje o všetkých záležitostiach OZP v SR, ktoré si vyhradí do svojej pôsobnosti a ktoré nie sú stanovami vyhradené do výlučnej právomoci kongresu OZP v SR. Prostredníctvom poverených členov zastupuje OZP v SR voči tretím osobám pred súdom a pred inými orgánmi.
2. Do výlučnej právomoci Rady predsedov patrí:
a) prerokovať a schváliť zmeny v stanovách, ktoré musia byť schválené 4/5-inovou väčšinou prítomných členov s platnosťou do najbližšieho zasadnutia kongresu,
b) prerokovať a schváliť začlenenie iných odborových zväzov alebo organizácií do OZP v SR,
c) voliť a odvolávať zástupcu zamestnancov, výkonného tajomníka, správcu podporného fondu OZP v SR,
d) schvaľovať zriadenie pomocných komisií OZP v SR, voliť a odvolávať ich členov,
e) ustanovovať a delegovať členov Rady predsedov OZP v SR do poradných komisií ministra vnútra SR,
f) voliť a odvolávať revízorov účtov a stanoviť ich počet,
g) voliť a odvolávať šéfredaktora, redaktora novín POLÍCIA,
h) schvaľovať raz ročne rozpočet OZP v SR a správu o hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom OZP v SR,
i) schvaľovať návrhy Predsedníctva OZP v SR na udelenie a odňatie čestného členstva v OZP v SR,
j) vykonávať uznesenia kongresu OZP v SR,
k) zabezpečovať riadne vedenie predpísanej evidencie, účtovníctva a ostatných dokladov,
9
l) schvaľovať plány činnosti jednotlivých pomocných komisií,
m) rozhodovať o použití finančných prostriedkov OZP v SR,
n) schvaľovať svoj rokovací poriadok,
o) zvolávať zasadnutia Kongresu OZP v SR,
p) voliť a odvolávať predsedu a podpredsedov OZP v SR,
q) vylúčiť člena z OZP v SR,
r) vykonávať výklad stanov OZP v SR.
3. Rada predsedov ZO OZP v SR sa skladá z predsedov ZO OZP v SR alebo členov delegovaných ZO OZP v SR, po jednom zástupcovi za každú ZO OZP V SR, a z členov Predsedníctva OZP v SR.
4. Rada predsedov ZO OZP v SR rozhoduje hlasovaním a úlohy prijíma formou uznesenia. Každý člen Rady predsedov ZO OZP v SR má jeden hlas.
5. Rada predsedov ZO OZP v SR mimo ods. 2 písm. a) rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných členov. Rada predsedov ZO OZP v SR je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
6. O priebehu zasadnutia a uzneseniach sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda OZP v SR a v jeho neprítomnosti zastupujúci podpredseda a určený zapisovateľ. Ak niektorý člen Rady ZO OZP v SR hlasoval inak ako väčšina, musí byť toto odlišné stanovisko, v prípade ak oň požiada, zaznamenané do zápisnice.
7. Členovia Rady predsedov ZO OZP v SR sú povinní vykonávať svoju funkciu riadne, s potrebnou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a dôverných informáciách, ktorých vyzradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť OZP v SR škodu alebo poškodiť jej dobré meno.
8. Rada predsedov ZO OZP v SR sa schádza na riadne zasadnutie podľa potreby, najmenej raz za tri mesiace. Zasadnutie rady predsedov ZO OZP v SR zvoláva Predsedníctvo OZP v SR písomnou pozvánkou v lehote spravidla 15 dní pred jeho zasadnutím.
9. Výkonný tajomník OZP v SR je volený Radou predsedov ZO OZP v SR a zúčastňuje sa zasadnutí orgánov OZP v SR bez práva hlasovať. Pracovnú naplň určuje písomne výkonnému tajomníkovi vedenie OZP v SR.
10. Mimoriadne rokovanie Rady predsedov ZO OZP v SR je Predsedníctvo OZP v SR povinné zvolať:
a) v lehote do14 dní, ak o to písomne s odôvodnením a návrhom programu zasadnutia
mimoriadnej Rady predsedov ZO OZP v SR požiada aspoň polovica rád OZP v SR,
ktoré reprezentujú najmenej 50 % členov OZP v SR,
b) v lehote 14 dní odo dňa konania neúspešného zasadnutia, ak sa riadne zvolaného
zasadnutia Rady predsedov ZO OZP v SR nezúčastnilo aspoň 50 % všetkých
delegátov.
10
Čl. 11
PREDSEDNÍCTVO OZP V SR
1. Predsedníctvo OZP v SR rozhoduje medzi zasadnutiami Rady predsedov ZO OZP v SR vo všetkých oblastiach činnosti OZP v SR, ktoré nepatria do výlučnej právomoci Kongresu a Rady predsedov ZO OZP v SR.
2. Predsedníctvo rozhoduje hlasovaním a úlohy prijíma formou uznesenia.
3. Predsedníctvo OZP v SR najmä:
a) navrhuje a zvoláva zasadnutia Rady predsedov ZO OZP v SR,
b) schvaľuje materiály na rokovanie Rady predsedov ZO OZP v SR,
c) rozhoduje o všetkých otázkach činnosti OZP v SR, ktoré nepatria do výlučnej pôsobnosti Rady predsedov ZO OZP v SR a Kongresu OZP v SR,
d) má právo v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch zvolať mimoriadnu členskú schôdzu ZO OZP v SR.
4. Predsedníctvo OZP v SR sa skladá z predsedu, podpredsedov OZP v SR, predsedov rád OZP v SR a zástupcu zamestnancov.
5. Predsedníctvo OZP v SR rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných členov. Predsedníctvo OZP v SR je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov.
6. O priebehu zasadnutia a uzneseniach sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda, overovatelia a určený zapisovateľ.
7. Predsedníctvo OZP v SR sa schádza na riadne zasadnutie podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zasadnutie Predsedníctva OZP v SR zvoláva predseda OZP v SR písomnou pozvánkou odoslanou spravidla 15 dní pred zasadnutím.
Čl. 12
VEDENIE OZP V SR
1. Vedenie OZP v SR je výkonným orgánom OZP v SR a riadi činnosť OZP v SR medzi zasadnutiami Predsedníctva OZP v SR vo všetkých oblastiach činnosti OZP v SR v súlade s uzneseniami Rady predsedov ZO OZP v SR a Predsedníctva OZP v SR.
2. Rozhodnutia Vedenia OZP v SR musia byť následne prerokované v príslušných orgánoch OZP v SR.
3. Vedenie OZP v SR sa skladá z predsedu a podpredsedov a rozhoduje hlasovaním.
4. Na prijatie rozhodnutia Vedenia OZP v SR sa vyžaduje súhlas 3/4 jeho členov.
5. Zasadnutie Vedenia OZP v SR v prípade potreby zvoláva predseda OZP v SR.
6. Zo zasadnutí vedenia sa vyhotovuje zápis, ktorí podpisujú všetci členovia vedenia.
7. Predseda OZP v SR organizuje a riadi činnosť podpredsedov.
8. Vedenie OZP v SR plní úlohu zamestnávateľa.
11
Čl. 13
REVÍZORI ÚCTOV OZP v SR
1. Revízori účtov sú volení funkcionári OZP v SR, dozerajú na to, aby hospodárenie OZP V SR, jeho orgánov, a právnických osôb zriadených OZP v SR bolo v súlade so Stanovami OZP V SR, s vnútornými predpismi schválenými orgánmi OZP v SR, s uzneseniami orgánov OZP v SR a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Revízori účtov kontrolujú:
a) hospodárenie s majetkom OZP v SR,
b) dodržiavanie schváleného rozpočtu OZP v SR,
c) správnosť vykonávania finančných operácií,
d) hospodárenie právnických osôb zriadených OZP v SR,
e) hospodárenie rád OZP v SR,
f) hospodárenie ZO OZP v SR na základe uznesenia príslušného orgánu OZP v SR.
3. Revízori účtov vypracúvajú stanoviská k návrhom rozpočtov a k výsledkom hospodárenia OZP v SR.
4. Revízori účtov predkladajú na rokovania Kongresu OZP v SR správu o svojej činnosti v období medzi Kongresmi OZP v SR.
5. Revízori účtov predkladajú Predsedníctvu OZP v SR a Rade predsedov ZO OZP v SR správy o svojej činnosti za uplynulý rok.
6. Revízori účtov vykonávajú kontroly podľa potreby, najmenej raz za polrok. Kontrolu vykonajú aj vtedy, ak o to požiada Predsedníctvo OZP v SR alebo najmenej jedna tretina členov Rady predsedov ZO OZP v SR. V takomto prípade sa musí kontrola uskutočniť najneskôr do 14 dní.
7. Revízori účtov majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach Rady predsedov ZO OZP v SR. Na rokovaní Predsedníctva OZP v SR majú právo zúčastniť sa pri prerokúvaní ich materiálu.
8. Počet revízorov účtov určuje Rada predsedov ZO OZP v SR.
9. Revízori účtov sú povinný oznámiť kontrolu podľa ods.2 tohto článku písomne najmenej 14 dní vopred predsedovi kontrolovaného subjektu.
10. O výsledku kontroly spíše revízor účtu zápisnicu, ktorá je predmetom rokovania najbližšieho rokovania Predsedníctva a následne Rady predsedov OZP v SR.
Čl. 14
POMOCNÉ KOMISIE OZP V SR
1. Pomocné komisie OZP v SR zabezpečujú úzko špecializované úlohy vyplývajúce z Programu OZP v SR.
2. Pomocnými komisiami OZP v SR sú ďalšie komisie, ktoré podľa potreby zriadi Rada predsedov ZO OZP v SR.
3. Členov pomocných komisií OZP v SR volí a odvoláva Rada predsedov ZO OZP v SR, pričom zvolení členovia si spomedzi seba zvolia svojho predsedu.
12
4. Pomocné komisie OZP v SR zasadajú podľa potreby. Zasadnutia zvolávajú ich predsedovia písomnou pozvánkou odoslanou spravidla 15 dní pred zasadnutím komisie.
5. Predseda pomocnej komisie OZP v SR je povinný zvolať zasadnutie pomocnej komisie OZP v SR vždy, ak o zvolenie požiada člen pomocnej komisie OZP v SR alebo Rada predsedov ZO OZP v SR.
6. Pomocná komisia zo svojho zasadnutia vyhotovuje zápis, ktorý podpisuje predseda pomocnej komisie OZP v SR alebo ním poverený člen pomocnej komisie OZP v SR a poverený zapisovateľ.
7. Na prijatie rozhodnutia pomocnej komisie OZP v SR je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov.
Čl. 15
RADA OZP V SR
1. V OZP v SR sú zriadené Krajské rady OZP v SR a Rada útvarov ministerstva a Prezídia PZ.
2. Krajská rada OZP v SR je koordinačný orgán a prostredníctvom svojho predsedu plní funkciu sociálneho partnera riaditeľovi KR PZ. Krajská rada OZP v SR nie je vo vzťahu k ZO OZP v SR ich nadriadeným odborovým orgánom, avšak uznesenia krajskej rady v oblasti sociálneho partnerstva sú pre ZO OZP v SR záväzné. Ustanovenia tohto článku sa obdobne použijú aj pre Radu útvarov ministerstva a Prezídia PZ.
3. Krajská rada OZP v SR je oprávnená:
a) presadzovať oprávnené záujmy členov ZO OZP v SR, ktoré patria do územnej
pôsobnosti Krajskej rady OZP v SR,
b) koordinovať činnosti ZO OZP v SR vo svojej územnej pôsobnosti pri realizácii
hlavných smerov činnosti OZP v SR,
c) zabezpečovať kolektívne vyjednávanie na svojej úrovni, spracovanie, podpísanie a
realizáciu kolektívnej zmluvy s riaditeľom Krajského riaditeľstva PZ.
d) voliť a odvolávať predsedu Krajskej rady OZP v SR,
e) stanoviť odmenu predsedovi Krajskej rady OZP v SR,
f) rozhodnúť o reprezentatívnosti v prípade pôsobenia dvoch ZO OZP v SR v jednom
organizačnom celku,
g) schvaľovať zriadenie pomocných komisií Krajskej rady OZP v SR, voliť a
odvolávať ich členov, na činnosť pomocných komisií sa primerane použijú
ustanovenia článku 14.
4. Krajská rada OZP v SR je zložená z predsedov ZO OZP v SR alebo delegovaných členov výborov ZO OZP v SR v príslušnom kraji. Na zasadnutie Krajskej rady môžu byť prizvaní aj ďalší členovia ZO OZP v SR. Ak ZO OZP v SR územne pôsobí na viacerých Okresných riaditeľstvách PZ.
5. ZO OZP v SR, ktorej predseda alebo delegovaný člen výboru ZO OZP v SR bol zvolený za predsedu Krajskej rady OZP v SR, má právo delegovať ďalšieho člena do Krajskej rady OZP v SR v zmysle čl. 15 ods. 4. Tento člen nemá hlasovacie právo
6. Členovia Krajskej rady OZP v SR spomedzi seba volia tajným hlasovaním predsedu Krajskej rady OZP v SR, ktorý je zároveň členom Predsedníctva OZP v SR.
13
Zápisnicu o voľbách je povinný zaslať predseda Krajskej rady OZP v SR predsedovi OZP v SR.
7. Funkčné (volebné) obdobie predsedu Krajskej rady OZP v SR je päťročné. Volebné obdobie predsedu sa končí vyhlásením výsledkov nasledujúcich právoplatných volieb. Opätovná voľba je možná.
8. Predseda Krajskej rady OZP v SR zastupuje záujmy ZO OZP v SR v rámci územnej pôsobnosti KR PZ vo vzťahu k služobnému vedeniu KR PZ. Je delegovaný do poradných orgánov KR PZ.
9. Krajská rada OZP v SR rozhoduje prostou väčšinou hlasov prítomných členov. Krajská rada OZP v SR je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
10. O priebehu zasadnutia a uzneseniach Krajskej rady OZP v SR sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda a určený zapisovateľ.
11. Krajská rada OZP v SR sa schádza na riadne zasadnutie podľa potreby, najmenej raz za dva mesiace. Zasadnutie Krajskej rady OZP v SR zvoláva jej predseda písomnou pozvánkou odoslanou spravidla15 dní pred zasadnutím Krajskej rady OZP v SR.
12. Krajská rada OZP v SR riadne hospodári s pridelenými finančnými prostriedkami a predseda Krajskej rady OZP v SR zodpovedá za vedenie jednoduchého účtovníctva.
Čl. 16
ORGANIZAČNÉ JEDNOTKY OZP V SR,
ICH POSTAVENIE
1. Organizačnými jednotkami OZP v SR sú základné organizácie OZP v SR.
2. Samostatne konať vo svojom mene sú oprávnené ZO OZP v SR, ktoré sú zriadené v súlade s osobitným právnym predpisom (Zákon č. 83/1990 Zb.) a ktoré sú evidované Ministerstvom vnútra SR (majú vlastnú právnu subjektivitu).
3. ZO OZP v SR, ktoré nespĺňajú podmienky uvedené v predchádzajúcom bode, nie sú oprávnené samostatne konať vo svojom mene a nemajú právnu subjektivitu.
4. Členstvo v ZO OZP v SR sa určuje spravidla podľa územného princípu. Členmi ZO OZP v SR sú členovia OZP v SR, ktorí majú miesto výkonu práce alebo miesto trvalého bydliska v rámci uceleného správneho alebo hospodárskeho celku.
5. Členovia ZO OZP v SR majú právo sa zúčastňovať na členskej schôdzi osobne alebo prostredníctvom svojho voleného zástupcu a byť informovaní o jej priebehu a prijatých uzneseniach.
6. ZO OZP v SR sú oprávnené samostatne hospodáriť so zverenými finančnými prostriedkami a rozhodovať o ich použití v súlade so schválenými pravidlami hospodárenia OZP v SR.
7. V mene ZO OZP v SR, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu sú oprávnení vystupovať navonok, podpisovať zmluvy, dohody a iné právne záväzky s cudzími subjektmi, ktoré sú všeobecne prospešné pre členov ZO OZP v SR, predseda ZO OZP v SR a podpredseda ZO OZP v SR.
8. V mene ZO OZP v SR, ktoré nemajú vlastnú právnu subjektivitu, sú oprávnení vystupovať navonok predseda alebo ním poverený podpredseda. Podpisovať zmluvy,
14
dohody a iné právne záväzky s cudzími subjektmi, ktoré sú všeobecne prospešné pre členov ZO OZP v SR, môže predseda ZO OZP v SR alebo podpredseda ZO OZP v SR len na základe písomného splnomocnenia podpísaného dvoma štatutárnymi zástupcami OZP v SR, z ktorých je jeden predseda OZP v SR.
9. ZO OZP v SR má povinnosť odvádzať percentuálny podiel stanovený Radou predsedov ZO OZP v SR z výberu členských príspevkov každý mesiac na účet OZP v SR.
Čl. 17
ORGÁNY ZÁKLADNÝCH ORGANIZÁCIÍ OZP V SR
Orgánmi ZO OZP v SR sú:
a) členská schôdza ZO OZP v SR,
b) výbor ZO OZP v SR,
c) revízori účtov ZO OZP v SR.
Čl. 18
ČLENSKÁ SCHÔDZA
1. Členská schôdza ZO OZP v SR je najvyšším orgánom ZO OZP v SR, skladá sa zo všetkých na nej prítomných členov ZO OZP v SR alebo delegátov.
2. Členská schôdza ZO OZP v SR sa schádza podľa potreby, najmenej raz za dvanásť mesiacov.
3. V ZO OZP v SR, ktorá má viac ako 50 členov, funkciu členskej schôdze môže plniť konferencia delegátov, ktorí sú splnomocnení členmi OZP v SR na zastupovanie a hlasovanie na členskej alebo Výročnej členskej schôdzi ZO OZP v SR.
4. Výročná členská schôdza ZO OZP v SR sa schádza najmenej raz za päť rokov.
5. Výročná členská schôdza ZO OZP v SR môže byť zvolaná aj v kratšom období ako päť rokov, ak sa na tom uznesie členská schôdza ZO OZP v SR. Výročná členská schôdza na svojom zasadnutí volí členov výboru ZO OZP v SR, revízorov účtov ZO OZP v SR, predsedu ZO OZP v SR a podpredsedu ZO OZP v SR.
6. Členskú schôdzu alebo Výročnú členskú schôdzu ZO OZP v SR zvoláva výbor ZO OZP v SR pozvánkou, ktorá musí obsahovať:
a) údaje o ZO OZP v SR,
b) miesto, dátum a hodinu konania členskej schôdze,
c) označenie či ide o riadnu, mimoriadnu alebo výročnú členskú schôdzu,
d) program rokovania členskej schôdze.
7. Do výlučnej právomoci členskej schôdze ZO OZP v SR patrí:
a) schvaľovanie pravidiel hospodárenia ZO OZP v SR,
b) schvaľovanie rozpočtu ZO OZP v SR,
c) schvaľovanie správy o hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom ZO
OZP v SR,
15
d) stanovenie odmien členom výboru ZO OZP v SR, pokladníkovi ZO OZP v SR,
revízorom účtov ZO OZP v SR, predsedovi ZO OZP v SR a podpredsedovi ZO
OZP v SR,
e) doplňujúce voľby členov výboru ZO OZP v SR a revízorov účtov ZO OZP v SR,
f) určenie počtu členov výboru ZO OZP v SR a revízorov účtov ZO OZP v SR,
g) voľba a odvolanie zástupcu pre zastupovanie členov ZO OZP v SR na zasadnutiach
orgánov OZP v SR,
h) schválenie návrhov dlhodobej činnosti ZO OZP v SR,
i) rozhodnutie o zriadení ďalších orgánov ZO OZP v SR podľa potreby a vnútornej
organizácie ZO OZP v SR,
j) rozhodnutie o evidencii ZO OZP v SR na Ministerstve vnútra SR.
8. Mimoriadnu členskú schôdzu je výbor ZO OZP v SR povinný zvolať:
a) ak o to písomne s odôvodnením a návrhom programu zasadnutia mimoriadnej
členskej schôdze požiada aspoň 50 %+ jeden hlas členov ZO OZP v SR alebo ak o
to požiadali spoločne revízori účtov ZO OZP v SR, v lehote 14 dní od prevzatia
žiadosti,
b) ak sa na tom uznesie predchádzajúca členská schôdza ZO OZP v SR, v lehote
určenej uznesením predchádzajúcej členskej schôdze ZO OZP v SR,
c) ak riadne zvolaného zasadnutia členskej schôdze sa nezúčastnilo ani 50 % +1 hlas
všetkých členov, v lehote 30 dní odo dňa konania neúspešného zasadnutia.
9. Mimoriadne zasadnutie členskej schôdze môže zvolať výbor ZO OZP v SR a aj spoločne revízori účtov ZO OZP v SR, ak to vyžaduje záujem ZO OZP v SR.
10. Členovia ZO OZP v SR sú oprávnení zúčastniť sa zasadnutia členskej schôdze osobne alebo prostredníctvom delegáta hlasovať, požadovať vysvetlenia a uplatňovať svoje návrhy.
11. Členovia ZO OZP v SR prítomní na členskej schôdzi sa zapisujú do listiny prítomných, ktorej spísanie zabezpečí Výbor ZO OZP v SR a ktorá obsahuje ich meno, priezvisko a pracovisko a číslo dokladu, ktorým preukazujú členstvo k OZP v SR. Platnosť listiny prítomných potvrdzuje svojím podpisom predseda ZO OZP v SR a zapisovateľ.
12. Členská schôdza zvolí najskôr mandátovú komisiu, návrhovú komisiu, zapisovateľa, overovateľov zápisu a osobu poverenú sčítaním hlasov. O konaní členskej schôdze sa vyhotovuje zápis, ktorý obsahuje:
a) názov ZO OZP v SR,
b) miesto a čas zasadnutia členskej schôdze,
c) meno predsedu členskej schôdze, zapisovateľa, overovateľa a osoby sčítajúcej
hlasy,
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu,
e) rozhodnutie členskej schôdze, s uvedením výsledku hlasovania,
f) protest člena ZO OZP v SR proti niektorému rozhodnutiu, pokiaľ protestujúci o
to požiada.
13. Zápis podpisuje zapisovateľ, predseda ZO OZP v SR, správnosť zápisu potvrdí overovateľ.
16
14. Výbor ZO OZP v SR je povinný zabezpečiť vyhotovenie zápisu do 15 dní odo dňa ukončenia zasadnutia členskej schôdze.
15. Ktorýkoľvek člen ZO OZP v SR môže požiadať výbor ZO OZP v SR o vydanie výpisu zo zápisu alebo kópiu zápisu zo zasadnutia členskej schôdze.
16. Členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomných osobne, alebo na základe plnej moci, aspoň 50 % + jeden hlas všetkých členov ZO OZP v SR.
17. Hlasovanie sa vykonáva verejne aklamáciou, ak o to ktorýkoľvek člen ZO OZP v SR, resp. jeho zástupca alebo niektorý člen výboru požiada, a členská schôdza taký návrh odsúhlasí, môže sa hlasovať aj tajne (lístkami).
18. Každý člen a delegát ZO OZP v SR má 1 hlas.
19. Pri konaní riadnej alebo mimoriadnej členskej schôdze formou konferencie delegátov o spôsobe voľby delegátov a o počte delegátov /stanovenie kľúča/ rozhoduje výbor ZO OZP v na svojom zasadnutí.
20. Administratívne a organizačné úlohy spojené s prípravou, organizáciou a priebehom zasadnutia členskej alebo Výročnej členskej schôdze zabezpečuje výbor ZO OZP v SR.
Čl. 19
VÝBOR ZO OZP v SR
1. Výbor ZO OZP v SR je výkonným orgánom ZO OZP v SR. Rozhoduje o všetkých záležitostiach ZO OZP v SR, ktoré nie sú stanovami vyhradené do pôsobnosti členskej schôdze.
2. Výboru ZO OZP v SR prislúcha:
a) uskutočňovať vedenie a zabezpečovať prevádzkové náležitosti ZO OZP v SR,
b) zvolávať členskú schôdzu ZO OZP v SR,
c) zabezpečovať spracovanie a predkladať členskej schôdzi ZO OZP v SR:
1. návrhy činnosti a ich zmeny,
2. správu o hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom ZO OZP v
SR raz ročne,
3. návrhy na nakladanie s finančnými prostriedkami,
d) vykonávať uznesenia členskej schôdze ZO OZP v SR,
e) vykonávať kontrolu platenia členských príspevkov členmi ZO OZP v SR,
f) zabezpečovať riadne vedenie predpísanej evidencie, účtovníctva ostatných dokladov,
g) rozhodovanie o nepodnikateľskom použití vlastných prostriedkov,
h) vytvárať podmienky, aby členovia ZO OZP v SR mohli uplatňovať svoje práva, plniť svoje povinnosti a využívať možnosti z členstva v ZO OZP v SR,
i) schvaľovanie svojho rokovacieho poriadku.
3. Výbor ZO OZP v SR vykonáva pravidelne raz za dva mesiace kontrolu platenia členských príspevkov svojich členov a pri pravidelných mesačných odvodoch
17
členských príspevkov na účet OZP v SR uvedie počet členov ZO OZP v SR, za ktorých boli odvody príspevkov vykonané.
4. Výbor ZO OZP v SR rozhoduje prostou väčšinou hlasov všetkých členov.
5. Výbor ZO OZP v SR sa spravuje zásadami a pokynmi schválenými členskou schôdzou ZO OZP v SR.
6. O priebehu rokovania Výboru ZO OZP v SR a jeho uzneseniach sa spisuje zápisnica, ktorú podpisuje predseda a určený zapisovateľ z členov výboru ZO OZP v SR. Ak niektorý člen výboru hlasoval inak ako väčšina, musí byť toto jeho odlišné stanovisko v prípade ak o to požiada zaznamenané do zápisnice.
7. Členovia výboru ZO OZP v SR sú povinní vykonávať svoju funkciu riadne, s potrebnou starostlivosťou a zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach a dôverných informáciách, ktorých vyzradenie tretím osobám by mohlo spôsobiť ZO OZP v SR alebo OZP v SR škodu alebo ohroziť ich dobré meno.
8. Výbor ZO OZP v SR sa schádza na riadne zasadnutie najmenej raz za dva mesiace. Zasadnutí výboru ZO OZP v SR sa zúčastňuje predseda revíznej komisie ZO OZP v SR a predkladá najmenej raz ročne správy o činnosti revízorov účtov a stave hospodárenia s finančnými prostriedkami ZO OZP v SR.
9. Výbor ZO OZP v SR má spravidla 5 až 15 členov, ktorých volí výročná členská schôdza ZO OZP v SR. Výročná členská schôdza ZO OZP v SR zároveň určí počet členov výboru na základe návrhu doterajších členov výboru ZO OZP v SR. Návrh na voľbu člena výboru ZO OZP v SR môžu podávať členovia ZO OZP v SR.
10. Predseda, podpredseda, členovia výboru ZO OZP v SR a revízori účtov ZO OZP v SR sú volení na päťročné funkčné (volebné) obdobie. Volebné obdobie sa končí vyhlásením výsledkov nasledujúcich právoplatných volieb. Opätovná voľba je možná.
Čl. 20
REVÍZORI ÚCTOV ZO OZP v SR
1. Revízori účtov sú volení funkcionári ZO OZP v SR, dozerajú na to, aby hospodárenie ZO OZP V SR, bolo v súlade so Stanovami OZP V SR, s vnútornými predpismi schválenými orgánmi OZP v SR, s uzneseniami orgánov OZP v SR a so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
2. Revízori účtov kontrolujú:
a) hospodárenie s majetkom ZO OZP v SR,
b) dodržiavanie schváleného rozpočtu ZO OZP v SR,
c) správnosť vykonávania finančných operácií,
d) hospodárenie ZO OZP v SR na základe uznesenia príslušného orgánu OZP v SR,
e) dodržiavanie zásad hospodárenia ZO OZP v SR.
3. Revízori účtov vypracúvajú stanoviská k návrhom rozpočtov a k výsledkom hospodárenia ZO OZP v SR.
4. Revízori účtov predkladajú na rokovania Výročnej členskej schôdze ZO OZP v SR správu o svojej činnosti v období medzi Výročnými členskými schôdzami OZP v SR.
18
5. Revízori účtov predkladajú Výboru a členskej schôdzi ZO OZP v SR správy o svojej činnosti za uplynulý rok.
6. Revízori účtov vykonávajú kontroly podľa potreby, najmenej raz za polrok. Kontrolu vykonajú aj vtedy, ak o to požiada Výbor ZO OZP v SR, alebo najmenej jedna tretina členov ZO OZP v SR. V takomto prípade sa musí kontrola uskutočniť najneskôr do 14 dní.
7. Revízori účtov majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach členskej a Výročnej členskej schôdze ZO OZP v SR. Na rokovaní Výboru ZO OZP v SR majú právo zúčastniť sa pri prerokúvaní ich materiálu.
8. Počet revízorov účtov určuje Výročná členská schôdza ZO OZP v SR.
9. Revízori účtov sú povinní oznámiť kontrolu písomne podľa ods. 2 tohto článku najmenej 14 dní vopred predsedovi kontrolovaného subjektu.
10. O výsledku kontroly spíše revízor účtu zápisnicu, ktorá je predmetom rokovania najbližšieho rokovania Výboru ZO OZP v SR a následne najbližšej členskej alebo Výročnej členskej schôdze ZO OZP v SR.
Čl. 21
HOSPODÁRENIE
1. Účtovný rok je totožný s rokom kalendárnym.
2. OZP v SR hospodári tak, že svoje potreby a náklady hradí zo zdrojov, ktoré vytvoril svojou činnosťou a z príspevkov členov. OZP v SR hospodári podľa rozpočtu schváleného Radou predsedov ZO OZP.
3. Majetok OZP v SR tvoria:
a) členské príspevky,
b) výnosy z hospodárenia,
c) príjmy z inej činnosti,
d) iné majetkové príjmy a hodnoty,
e) finančné a nefinančné dary,
f) ostatný hnuteľný a nehnuteľný majetok.
4. OZP v SR vytvára podmienky pre samofinancovanie. Pre hmotnú zainteresovanosť členov schvaľuje vlastné pravidlá v nadväznosti na všeobecne záväzne právne normy.
5. OZP v SR musí zo svojich zdrojov zabezpečiť prostriedky na vyrovnanie nákladov spojených s vlastnou činnosťou a úhradou daní a poplatkov.
6. OZP v SR vykonáva svoju činnosť ako nepodnikateľský subjekt.
7. OZP v SR môže disponovať svojím majetkom, ten použiť ako vklad do obchodných spoločností, a to na základe rozhodnutia Rady predsedov ZO OZP v SR.
8. OZP v SR vlastní svoj majetok a môže dočasne spravovať majetok jednotlivých členov či iných osôb.
9. OZP v SR je povinné nakladať s majetkom spôsobom uloženým osobitnou právnou úpravou, stanovami, vnútornými predpismi a zmluvami tak, aby nedošlo k zmenšeniu či poškodeniu spravovaného majetku.
19
10. Majetok OZP v SR je nedeliteľný s výnimkou vyrovnania záväzkov pri zániku OZP v SR.
11. OZP v SR môže zriadiť podľa potreby účelové a majetkové fondy.
12. Zásady hospodárenia s majetkom upravené týmto článkom sa primerane použijú aj na činnosť a nakladanie s majetkom ZO OZP v SR za predpokladu, že ZO OZP v SR má podľa osobitnej právnej úpravy a týchto stanov samostatnú právnu subjektivitu.
13. Volení funkcionári OZP v SR na všetkých úrovniach musia mať uzavretú dohodu o zodpovednosti za zverené finančné prostriedky, majetok OZP v SR a veci zverené do užívania v súvislosti s výkonom funkcie v OZP v SR. Bez uzavretej dohody o zodpovednosti nemôžu spravovať finančné prostriedky OZP v SR, majetok OZP v SR a ani užívať veci zverené do užívania v súvislosti s výkonom funkcie.
Čl. 22
ZÁNIK
1. O zrušení OZP v SR rozhoduje kongres OZP v SR.
2. K zrušeniu OZP v SR môže dôjsť ďalej v prípadoch za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. vyhlásením konkurzu).
3. Pri zrušení OZP v SR likvidáciou je menovanie, práva a povinnosti likvidátora a dôsledky zániku OZP v SR upravené všeobecne záväznými právnymi predpismi. Likvidátor najmä:
a) sústredí peňažné prostriedky OZP v SR na jednom účte a najhospodárnejším
spôsobom odpredá alebo inak zabezpečí ostatný nehnuteľný a hnuteľný majetok,
b) z prípadného výťažku uhradí záväzky OZP v SR,
c) pri zániku OZP v SR prípadný likvidačný prebytok rozdelí medzi členov podľa
koeficientu získaného počtom členov a násobkom ročnej dĺžky ich členstva v OZP
v SR,
d) úradným spôsobom v súlade so skartačným poriadkom znehodnotí pečiatky OZP
v SR,
e) správu o vykonaní likvidácie predloží orgánu, ktorý ho likvidáciou poveril a
zainteresovaným orgánom.
4. V prípade zániku ZO OZP v SR, ktorá má podľa osobitnej právnej úpravy a týchto stanov samostatnú právnu subjektivitu, sa postupuje pri nakladaní s majetkom podľa zásad osobitnej právnej úpravy ako pri zrušení bez likvidácie formou zlúčenia, pričom jej majetkovým nástupcom sa stane OZP v SR.
Čl. 23
POSTUP PRI DOPLŇOVANÍ A ZMENE STANOV
1. Doplnky a zmeny stanov podliehajú schváleniu kongresu OZP v SR. Rada predsedov ZO OZP v SR je oprávnená schvaľovať zmeny a doplnky stanov OZP v SR iba v prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) čl. 10. Následne podľa osobitnej právnej úpravy musia byť zaevidované na Ministerstve vnútra SR.
20
Čl. 24
APLIKÁCIA PRÁVNYCH PREDPISOV
1. Pokiaľ v týchto stanovách alebo uzneseniach OZP v SR nie sú výslovne upravené niektoré otázky vnútri i navonok OZP v SR, platia pre ne v plnom rozsahu ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.
Čl. 25
ZÁVEREČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA
1. Dňom 14. 11. 2014 sa nahrádzajú stanovy OZP v SR, schválené 5. zjazdom OZP v SR dňa 9. 10. 2009 stanovami schválenými VI. kongresom OZP v SR dňa 14. 11. 2014.
2. Ustanovenia:
a) Štatútu podporného fondu OZP v SR,
b) Štatútu právnej ochrany členov OZP v SR,
ostávajú nedotknuté a tvoria samostatné dokumenty OZP v SR, dňom 29. 10. 2004 prestali byť súčasťou stanov OZP v SR.
3. Výklad stanov OZP v SR vykonáva Rada predsedov ZO OZP V SR.