Informácia k zákonu č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vážené kolegyne a kolegovia,

na Odborový zväz polície v Slovenskej republike (ďalej len „OZP v SR“) sa čoraz častejšie obracajú predovšetkým naši členovia v súvislosti so vznikom Nového odborového zväzu polície a ich predsavzatím preskúmať otázku, či je alebo nie je zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 328/2002 Z. z.“) účinný od 01.05.2013 retroaktívny.

 OZP v SR bol v zmysle vtedy platnej kolektívnej zmluvy nielen jeden z riadnych členov vnútrorezortného pripomienkového konania, ale sám prispieval svojimi podkladmi k tvorbe novely zákona č. 80/2013 Z. z., ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 328/2002 Z. z., pretože uvedený zákon považuje za kľúčový pre policajtov.

Na vysvetlenie celej problematiky prijímania uvedenej novely je potrebné uviesť skutočnosť, že do roku 2010 bol osobitný systém sociálneho zabezpečenia policajtov vysoko v plusových číslach. V rokoch 2010 až 2012 došlo k veľkému odchodu cca. 3.000 policajtov z Policajného zboru. To spôsobilo dramatický prepad účtu osobitného systému zabezpečenia policajtov do mínusových hodnôt s prognózou ďalšieho zhoršovania stavu a celý systém musel byť Vládou SR dodatočne dotovaný zo štátneho rozpočtu. Z toho dôvodu sa začali otvárať otázky zrušenia osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a ich presun do civilného systému sociálneho zabezpečenia. To bolo pre OZP v SR neprijateľné, ale na druhej strane sme si boli vedomí prijatia reformných opatrení, ktoré by stabilizovali osobitný systém sociálneho zabezpečenia policajtov. Preto bolo v rámci OZP v SR dohodnuté, že podporíme len také opatrenia, ktoré budú v súlade s princípom povolania policajta ako celoživotného povolania a aby dopady policajta slúžiaceho na základe tohto princípu boli čo najmenšie.

 Po predložení návrhu znenia novely zo strany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa OZP v SR nestotožňoval s viacerými navrhovanými ustanoveniami. Na to, aby OZP v SR mohol dávať v rámci pripomienkového konania podávať pripomienky proti prijatiu niektorých, pre nás vtedy neprípustných ustanovení, musel byť náležite argumentačne vybavený. Na základe toho bolo zo strany OZP v SR zadané advokátskej kancelárii JUDr. Stanislava Jakubčíka spracovanie právnej analýzy, pričom sme požadovali odpovede na viacero zásadných otázok vyplývajúcich z novely pripravovaného zákona:

  • Či sú navrhované zmeny zákona č. 328/2002 Z. z. v súlade súčasnou legislatívou ako aj medzinárodnými zmluvami a dohovormi?
  • Či je možné zaviesť stabilizačný odvod z existujúcich výsluhových dôchodkov v zmysle navrhovanej novely zákona č. 328/2002 Z. z.?
  • Či je v súlade s právnymi princípmi právneho štátu (najmä s princípom zákazu retroaktivity), že podmienky priznania nároku na výsluhový dôchodok sa navrhovanou zmenou zákona č. 328/2002 Z. z. budú meniť?
  • Či je v súlade s právnymi princípmi právneho štátu, že valorizácia dôchodkov, na ktoré nárok vznikol v zmysle zákona č. 328/2002 Z. z. bola na základe novely ustanovenia § 68 tohto zákona pozastavená?
  • Či nie je diskriminačné, že nárok na výsluhový dôchodok sa pre policajtov, ktorí doteraz odslúžili menej ako 5 rokov bude posudzovať podľa nových pravidiel a pre tých, ktorý odslúžili od 5 do 15 rokov sa pravidlá budú iba čiastočne meniť?
  • Či nie je diskriminačné, že navrhované zmeny a platenie stabilizačného odvodu sa má dotýkať iba niektorých skupín poberateľov výsluhových dôchodkov?  

K výberu uvedenej advokátskej kancelárie došlo z dôvodu, že práve s touto advokátskou kanceláriou OZP v SR dlhodobo spolupracoval v rámci poskytovania právnej pomoci členom OZP v SR a vďaka jej činnosti sme boli úspešní vo viacerých súdnych sporoch.

             Zo záveru právnej analýzy advokátskej kancelárie JUDr. Stanislava Jakubčíka, ktorá bola spracovaná dňa 10.09.2012, vyplynulo, že predložená novela zákona č. 328/2002 Z. z. je v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky ako aj medzinárodnými záväzkami, ktoré Slovenskej republike vyplývajú z ratifikovaných medzinárodných zmlúv. Rovnako je predložená novela v súlade s právnymi princípmi platnými pre právny štát, ktoré sú zakotvené v Ústave Slovenskej republiky.

             OZP v SR prehlasuje, že by nikdy nepodporil návrh novely zákona, ktorý by bol v rozpore s právnymi predpismi Slovenskej republiky. Sme si plne vedomí, že predmetná novela zákona mala negatívny dopad na časť policajtov, ale v danom prípade sme boli postavení pred riešenie odpovede na otázku: „Chceme mať samostatné dôchodkové zabezpečenie pre policajtov alebo nie?“ Sme presvedčení, že naše rozhodnutie podporiť novelu zákona č. 328/2002 Z. z. bolo správne. V opačnom prípade by mohlo dôjsť k začleneniu policajtov pod civilný systém sociálneho zabezpečenia, čo by znamenalo oveľa viac negatívnych dopadov v tomto prípade na všetkých policajtov (odchod do starobného dôchodku vo veku 62 rokov prípadne neskôr, výpočet dôchodku z priemeru všetkých odpracovaných rokov a strata množstvo ďalších výhod vyplývajúcich z tohto zákona).

             Prijatie zákona č. 80/2013 Z. z. v súčasnosti poukazuje, že to bol krok správnym smerom z dôvodu, že osobitný systém dôchodkového zabezpečenia sa na základe prijatých opatrení v novele zákona opäť dostal do plusových hodnôt a stabilizoval sa, čo okrem iných ocenil vo svojej správe predseda Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Ivan Šramko, o. i. bývalý guvernér Národnej banky Slovenska. Preto nie je v súčasnosti dôvod na žiadnu paniku ohľadom možných zmien v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a nepripravuje sa žiadna novela zákona č. 328/2002 Z. z., ktorá by podmienky pre policajtov zhoršovala.  

             Právnu analýzu advokátskej kancelárie JUDr. Stanislava Jakubčíka uverejňujeme v plnom znení v prílohe.      

                                                                              Vedenie OZP v SR

 

Právna analýza (pdf, 6 MB)
Rozsudok (pdf, 114 kB)