Koeficient 5,43 – metodické usmernenie

Dňa 13. februára 2017 personálny odbor sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra SR zverejnil na svojej intranetovej stránke metodické usmernenie k vykazovaniu celodenných neprítomností pri nerovnomernom rozvrhnutí času služby príslušníkov Policajného zboru.

Metodické usmernenie má slúžiť na zabezpečenie jednotného postupu pri vykazovaní celodenných neprítomností príslušníkov Policajného zboru, ktorých čas služby je rozvrhnutý nerovnomerne podľa § 65 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov.

Fond času služby za príslušný kalendárny mesiac sa v nerovnomernom režime určuje metódou prepočtového koeficientu (5, 43 hod./kalendárny deň), na základe ktorej sa plánovaný fond času služby znižuje o priemerný počet hodín (5 hodín a 26 minút) za dni všetkých zákonom uznaných neprítomností policajta v službe, ktoré mu bránia vykonať štátnu službu a za ktoré spravidla patrí policajtovi služobný plat podľa § 130 zákona. Tieto neprítomnosti sa z hľadiska započítavania do fondu času služby doposiaľ zhodnocovali rovnakým spôsobom bez ohľadu na charakter prekážky v štátnej službe. Aplikácia uvedeného jednotného kritéria nezohľadňovala skutočnosť, že policajti sa v rámci niektorých zákonných prekážok v štátnej službe priamo zúčastňujú aktivít v záujme služobného úradu. Účasť policajta na týchto aktivitách bude z hľadiska fondu času služby zhodnotená v rozsahu trvania danej aktivity, pričom však nesmie byť prekročená dĺžka základného času služby v týždni podľa § 64 ods. 2 zákona (38 hodín), pretože v dôsledku zákonom ustanovenej neprítomnosti v štátnej službe nemôže vzniknúť služba vykonávaná nad základný čas služby v týždni.

Uvedené zmeny sa začnú aplikovať od 1. marca 2018.

Celé znenie usmernenia vám prinášame v priloženom súbore.