Novela zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov

Ministerstvo vnútra SR predložilo na pripomienkové konanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa upravuje zmena mechanizmu zvyšovania (valorizácie), výsluhových dávok poskytovaných v rámci osobitného systému sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov. Časť pripomienok od Odborového zväzu polície v SR bolo zapracovaných do návrhu zákona ešte v rámci jeho prípravy. 

Odborový zväz polície v SR ​v rámci medzirezortného pripomienkového konania k uvedenej novele zákona uplatnil nasledovné zásadné pripomienky:

  • V § 70 vypustiť ods. 3 a 4 a doterajšie odseky 5 až 9 označiť ako 3 až 7.

Dôvodom je, že uvedené zmeny, ktoré boli zavedené novelou zákona č. 80/2013 Z. z., nepriniesli žiadny významný finančný efekt a nútia policajtov a vojakov „vymýšľať si“ rôzne diagnózy, aby mohli absolvovať kúpeľnú starostlivosť každoročne napriek tomu, že reálne trpia chorobou, pre ktorú je vhodná kúpeľná starostlivosť každoročne a nie ako je platné podľa súčasného znenia raz za dva roky.

  • V § 143ah navrhujeme v ods. 2 až 4 zjednotiť sumu navýšenia príslušných dôchodkov na 15 EUR.

Zastávame názor, že sa jedná o navýšenie len v určenom období roku 2018, ktoré neúmerne nezaťaží osobitné účty sociálneho zabezpečenia.

 

Celý návrh zákona predložený do MPK nájdete na stránke:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2018/174

 

Aktualizácia:

Dňa 12.04.2014 sa uskutočnilo rozporové konanie na Ministerstve vnútra SR, kde boli oba naše návrhy akceptované a budú zapracované do novely zákona.