Odbory vyrokovali pre zamestnancov množstvo benefitov

Predstavitelia Ministerstva vnútra SR a partnerských odborových zväzov podpísali kolektívne zmluvy na rok 2018

Dňa 19. decembra 2017 minister vnútra SR Robert Kaliňák a generálny tajomník MV SR Ondrej Varačka podpísali so zástupcami partnerských odborových zväzov vyššie kolektívne zmluvy pre príslušníkov PZ, príslušníkov Horskej záchrannej služby a Hasičského a záchranného zboru, ako aj pre zamestnancov v štátnej službe a v službe vo verejnom záujme na rok 2018.

O príprave zmlúv a priebehu kolektívneho vyjednávania na pôde rezortu vnútra informoval predseda OZP v SR Marián Magdoško na zimnom zasadaní rady predsedov základných organizácií OZP, ktorá sa konala v dňoch 7. a 8. decembra 2017 v Bratislave. Základné informácie z rokovania rady sme priniesli už v decembrovom vydaní POLÍCIE, teda pred podpisom zmlúv. K téme sa vraciame v rozhovore s podpredsedom OZP v SR Viktorom Kissom, ktorý má v náplni práce problematiku kolektívneho vyjednávania.

Na zasadaní rady predsedov ste najprv informovali o vyhodnotení plnenia kolektívnych zmlúv za rok 2017, ktoré sa medzitým uskutočnilo.

Mali sme takúto požiadavku voči vedeniu rezortu a spoločne sme posúdili, ako sa nám darilo zmluvy naplniť. Konštatovali sme, že v niektorých prípadoch sme sa stretli aj s nedodržaním dikcie zmlúv, v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sme však museli konštatovať veľký obrat k lepšiemu. Registrovali a riešili sme len niekoľko individuálnych prípadov porušenia resp. neplnenia, zhodli sme sa, že pri lepšej pozornosti ani k nim nemuselo prísť. Bol to napríklad prípad neprerokovania rozhodnutia o neudelení jubilejnej odmeny so zástupcom odborov, niekoľkokrát zamestnávateľ nepredložil odborom návrhy na obsadenie riadiacich postov, v niektorých prípadoch neboli včas zverejnené uvoľnené pracovné miesta. V týchto prípadoch sme ihneď reagovali a došlo k náprave. Môžem naozaj konštatovať, že išlo len o ojedinelé príhody a už sa neopakujú, veľmi sa napríklad zlepšilo zverejňovanie voľných miest. Naozaj môžeme vysloviť spokojnosť.

Odzneli kritické hlasy na úroveň stravovania v rezorte, i táto oblasť je súčasťou kolektívnych zmlúv…

Registrujeme ponosy, stravovanie je širšia a dosť komplikovaná problematika, kde sa veľmi rôznia názory a ťažké je vyhovieť všetkým. Faktom je, že v posledných rokoch registrujeme dosť výrazný pokles záujmu o služby rezortných stravovacích zariadení a to je signál, ktorý si nemôžeme nevšimnúť. Zhodli sme sa so zamestnávateľom, že je potrebné znovuoživiť činnosť stravovacích komisií, ktoré nám nejako zaspali, hoci ich nikto nezrušil, v tejto oblasti je naozaj viacero problémov, ktoré si zasluhujú hlbšiu pozornosť z našej strany i zo strany zamestnávateľa. Na jednej strane je ťažké nútiť zamestnanca, aby sa stravoval tam, kde mu to z rôznych dôvodov nevyhovuje. Na druhej strane je to povinnosť zamestnávateľa, ktorý na stravovanie v rôznych formách vynakladá nemalé finančné prostriedky, či už priamo, alebo cez sociálny fond, a zamestnanec stále ešte dostáva jedno hlavné jedlo za menej ako 1 euro, čo v komerčnom prostredí nie je možné. Máme však veľa otázok k šírke ponuky v našich stravovacích zariadení, aj k ich ekonomike, dohodli sme sa s vedením rezortu, že si túto tému podrobnejšie rozoberieme z oboch strán tak, aby ľuďom v našich zariadeniach chutilo a zároveň aby rezort vynakladal prostriedky na stravovanie čo najekonomickejšie. Našou snahou je dosiahnuť, aby zamestnávateľ zabezpečil vhodnú, ale aj chutnú stravu a aby zamestnanci radi chodili do našich stravovacích zariadení.

Jednou z požiadaviek odborov na rok 2018 bolo aj zvýšenie hodnoty gastrolístka z doterajších 3.50 na 3.70 eura.

Áno, dohodli sme sa na zvýšení od 1. 4. 2018 tak, že z týchto dvadsiatich centov 13 uhradí zamestnávateľ a 7 centov zamestnanec. Naproti tomu v rezortných stravovacích zariadeniach zamestnanec naďalej bude platiť rovnako, je to teda určité zvýhodnenie voči gastrolístkom. Treba vedieť, že posledné roky sme mali problém s vyrovnanosťou sociálneho fondu, ktorý prispieva sumou 32 centov na každú porciu, celkový objem sumy vyčlenenej zo SOFO na stravovanie sa aj zásluhou veľkých nadčasov prekračoval a boli tak ukrátené iné položky v SOFO. Uvidíme, ako sa vyvinie situácia v tomto roku, ak by bol vývoj priaznivý, budeme žiadať vyšší podiel úhrady z ceny porcie zo SOFO.

Ďalšou oblasťou s kritickými poznatkami zamestnancov sú naše domáce rekreácie, je to najmä problém kapacít v najsilnejších letných a zimných mesiacoch.

Pripomeňme si, že starý model prideľovania preukazov na základné útvary zlyhával, vracalo sa až 80 percent preukazov a v druhom kole potom bol už problém stíhať administratívu k danému termínu pobytu. Zrušili sa rekreačné komisie a nový systém viac uvoľnil ruky v podnikaní riaditeľom rekreačných zariadení. Fakt je, že celková obsadenosť sa pozitívne zvýšila, na druhej strane ale nemôže byť každý záujemca uspokojený vždy a kedykoľvek si zmyslí. To platí najmä o najatraktívnejších termínoch rekreácií. Nový systém má teda svoje pozitíva, ale je potrebné dbať na to, aby riaditelia rekreačných zariadení striktne rešpektovali pravidlá prideľovania poukazov vo vzťahu k dĺžke výkonu služby či k počtu už absolvovaných rekreácií v zmysle nariadenia MV SR o rekreačnej starostlivosti, aby sa tam nedostávali ľudia poza chrbát iných, ktorí si to viac zaslúžia. Treba si uvedomiť, že rekreačný poukaz je benefit pre zamestnanca, kde dve tretiny z ceny rekreačného pobytu hradí zamestnávateľ, nie je teda automaticky nárokovateľný. Druhou otázkou je potom kvalita servisu a vybavenosti v našich zariadeniach v porovnaní s ich cenou za lôžkodeň, keď ide o samoplatcov. Tu, zdá sa, naše zariadenia z viacerých dôvodov objektívne ťahajú – v porovnaní s aktuálnou konkurenciou v oblasti cestovného ruchu – za kratší koniec.

Aké zmeny prinášajú schválené kolektívne zmluvy pre rok 2018?

Predseda OZP v SR často pripomína ľuďom, že v kolektívnom vyjednávaní sa začína každý rok od nuly, to, čo platilo vlani, nemusí platiť v roku budúcom. Preto si myslím, že je veľkým úspechom, keď aj pre rok 2018 ostali zachované všetky benefity, vyjednané na rok 2017. Naozaj nie sú zanedbateľné, či už ide o skrátenie pracovnej doby, predĺženie dovolenky či príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti. Nedá mi nespomenúť aj niektoré iné, ako povinnosť prerokovať s OZP mimoriadne povyšovanie, organizačné zmeny, návrhy na personálne obsadenie riadiacich funkcií, výnimky zo zásad kariérneho rastu, opätovné prijatia, zachovanie zvýšeného osobného príplatku a odmeny v zmysle dodatku ku kolektívnym zmluvám k 1.7.2017, ako aj priznanie týchto benefitov novým policajtom a zamestnancom, ktorí splnili podmienky pre ich priznanie po 1. 1. 2018. Tieto i mnohé ďalšie benefity je dobré ľuďom pripomínať, aby ich nebrali ako samozrejmosť. V zmluvách pre rok 2018 sa vyprecizovala podpora, resp. príspevok pri práceneschopnosti nad 60 dní u policajtov a nad 30 dní pre občianskych zamestnancov, predstavuje 5,4209 eura na deň. Je to vlastne 166 eur mesačne, nové formulácie však už znemožňujú rôzny výklad. Podobne sa spresňovali formulácie pri ďalších benefitoch, aby nedochádzalo k nedorozumeniam. Podarilo sa presadiť jubilejnú odmenu pre občianskych zamestnancov pri dovŕšení 60 rokov.

V sociálnom fonde sú každoročne naozaj veľké prostriedky, ktoré je potrebné využiť čo najefektívnejšie v prospech zamestnancov. Problémy?

Výšku prídelu do SOFO sa nám pri vyjednávaní podarilo zvýšiť z 1, 08 percenta na 1,1 percenta. Zdá sa to nepodstatné, ale sú to naviac celkom slušné prostriedky – najmä keď zvážime, že po zvýšení platov cez príplatky sa aj objem peňazí v SOFO zaujímavo zvýšil aj bez pridaných dvoch stotín percenta. Usilovali sme sa o to, aby zásady čerpania sociálneho fondu boli čo najprecíznejšie a rovnaké pre všetky skupiny zamestnancov. Rozšírili sme okruh lekárov, ktorí môžu vydávať potvrdenie na diétne stravovanie a zároveň nebude potrebné ho každoročne obnovovať. Veľmi dôležité bolo pre nás zachovať výšku tvorby SOFO na návratné sociálne výpomoci vo výške 30 %, je to adresná pomoc pre osamostatnenie sa s bývaním pre mladých policajtov s rodinami. Zachoval sa aj príspevok pri narodení dieťaťa vo výške 150 €. Máme ohlasy od mladých policajtov, že spôsob vybavovania návratných sociálnych výpomocí je komplikovaný, preto sa budeme snažiť v budúcnosti o zjednodušenie procesu získania návratnej sociálnej výpomoci. Samozrejme, súbežne so zachovaním bezpečnej návratnosti financií v tejto kategórii. Zásady čerpania sociálneho fondu sú prehľadnejšie a rovnaké vo verejnej, štátnej i policajnej službe. Podobne sa zjednotili kritériá príspevku pre doplnkové dôchodkové sporenie, kde dochádzalo k rozdielom. Pevnejšia je aj pozícia členov sociálnych komisií voči zamestnávateľovi, kde v minulosti vznikali problémy. Spresnili sme definície, aby neumožňovali rôzny výklad zo strany zriaďovateľa komisie SOFO. Treba si uvedomiť, že sociálna komisia nie je poradný orgán zriaďovateľa komisie SOFO, ale pôsobí čisto autonómne podľa pevne stanovených zásad činnosti, podľa štatútu. Člen sociálnej komisie tak má už bez diskusie nárok na služobné voľno s nárokom na služobný plat, podobne ako je to u odborárskych funkcionárov. Štatút sociálnej komisie schvaľuje predseda, tajomník a dvaja členovia komisie ako overovatelia, komisia nijako nie je závislá na zriaďovateľovi, prísne sa riadi štatútom, zákonom o SOFO, nariadením o poskytovaní sociálnej výpomoci zo SOFO a ustanoveniami kolektívnych zmlúv.

Zhováral sa Peter Ondera