Odmena pre najlepších študentov

Na SOŠ PZ Pezinok a SOŠ PZ Košice sa 23. augusta konalo slávnostné vyraďovanie najlepších študentov týchto škôl. Vďaka svojim výsledkom a vynikajúcemu prospechu sa študenti mohli sami rozhodnúť, na aký policajný útvar v rámci voľných tabuliek budú zaradení. Vyraďovanie na oboch školách prebiehalo simultánne prostredníctvom telemostu.

Systém kariérneho postupu pre najlepších študentov nebol vždy samozrejmý a aj dnes sa objavujú hlasy uprednostňujúce jeho zrušenie, napriek tomu že má motivačný efekt.

Táto odmena za príkladné štúdium sa na Slovensko dostala z Francúzska, kde tento model úspešne fungoval. Aj naše štatistiky potvrdzujú, že ide o úspešný projekt, ktorý dokáže zlepšiť študijné výsledky a kvalifikáciu priemerne o celý jeden stupeň.

Nezastupiteľnú úlohu v procese vyraďovania všetkých študentov má Odborový zväz polície v SR, ktorý v oblasti školstva zastupuje podpredseda Ján Filip.  OZP v SR v tomto smere funguje aj ako „advokát“ tých študentov a študentiek, ktorí by z vážnych rodinných, zdravotných alebo sociálnych dôvodov nemali byť zaradení ďaleko od miesta svojho bydliska.

Prerozdeľovania sa zúčastnili aj ďalší členovia komisie, a to Rastislav Hajko ,riaditeľ Centra vzdelávania a psychológie Sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR, Michal Valach, riaditeľ organizačného odboru a poverený zástupca riaditeľa Sekcie personálnych a sociálnych činností a v mene viceprezidenta PZ Silvia Zíšková, riaditeľka poriadkovej polície Prezídia PZ. Na pôde Strednej odbornej školy Policajného zboru v Pezinku ich privítal riaditeľ tejto vzdelávacej inštitúcie Lukáš Amtmann.

Rastislav Hajko na záver celého podujatia vystúpil s krátkym pozdravným príhovorom. Vyjadril nádej, že s mnohými z nich sa v oblasti policajného vzdelávania nestretáva naposledy a zaželal im veľa zdravia, spokojnosti, a aby sa čo najskôr adaptovali na nových miestach. 

„Skončila vám prvá krátka etapa vašej kariéry v Policajnom zbore a nasleduje ďalšia, ktorou bude služba na základných útvaroch PZ v priamom výkone štátnej služby, hoci tá je podstatne dlhšia, ale aj náročnejšia”, povedal Hajko s tým, že je presvedčený o pripravenosti študentov a podľa neho zvládnu všetko, čo ich čaká.

Poďakoval obom policajným školám, ich učiteľom, ale aj ďalším pracovníkom, ktorí zabezpečujú ich riadny chod. Krátky pozdrav zaznel aj z Košíc, z úst riaditeľky SOŠ PZ Košice Lucie Vargovej, ktorá vyjadrila nádej, že noví absolventi z Košíc aj z Pezinku budú prínosom pre občanov Slovenskej republiky.