PO vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia 09/2014

Dňa 10.09.2014 bola nášmu členovi ZO OZP v SR č. 8/25 pri OR PZ Topoľčany p. M. Č. schválená právna ochrana vo veci uloženia disciplinárneho opatrenia (písomné pokarhanie) za neplnenie úloh nadriadeného – vykonávania kontrolných skúšok na zistenie požitia alkoholických nápojov u podriadených policajtov. Krajský súd v Nitre rozsudkom pod sp. zn. 11S/106/2014 dňa 11.02.2015 pôvodné rozhodnutie o uložení disciplinárneho opatrenia zrušil a vec vrátil orgánu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Rozsudok_11S_106_2014