Pripomienky vedenia OZP v SR k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme

Vedenie OZP v SR dňa 30. 11. 2020 predložilo v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme svoje pripomienky cestou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky aj Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky. Do pripomienok sme zapracovali všetky pripomienky, ktoré nám boli zo strany členov OZP v SR zaslané. Medzirezortné pripomienkové konanie končí 04. 12. 2020. Ak nebudú naše pripomienky akceptované, uskutoční sa rozporové konanie na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. O výsledku Vás budeme bezodkladne informovať.

Pripomienkové konanie nájdete na tejto adrese:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2020/549

Stanovisko OZP v SR k návrhu ústavného zákona o starobnom dôchodkovom systéme (PDF, 2 MB)