Rozsudky, ktorými bola potvrdená zákonnosť zmien z roku 2013

V prílohe sú dva rozsudky, ktorými bola potvrdená zákonnosť zmien z roku 2013 v zákone 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Rozsudkami bola policajtovi právoplatne zamietnutá jeho žaloba, v ktorej sa domáhal priznania výsluhového dôchodku po odslúžených 15 rokoch štátnej služby napriek prijatiu novely uvedeného zákona č. 80/2013 Z. z., ktorým boli zvýšené roky potrebné na odchod do výsluhového dôchodku na 25 rokoch štátnej služby (v prechodných ustanoveniach sú uvedené výnimky § 143w až 143af).

Súd v rozsudkoch konštatoval, že zmeny v zákone sú retroaktívne, ale jedná sa o nepriamu retroaktivitu, ktorá je v našom právnom systéme prípustná.

Na základe ustálenej rozhodovacej praxe súdov je oprávnený predpoklad, že všetky ďalšie súdne spory budú rozhodnuté v intenciách týchto rozsudkov.

 

Rozsudok KS Nitra (2020) (PDF, 121 kB)
Rozsudok NSS SR o kasačnej sťažnosti (2022) (PDF, 8723 kB)
Právna analýza pre OZPSR (2012) (PDF, 6228 kB)