PREČO ODBORY?

Úlohou Odborového zväzu polície v Slovenskej republike (ďalej OZP v SR) je najmä vykonávať úkony smerujúce k presadzovaniu oprávnených záujmov členov, a to najmä pri obhajobe ich právnych a sociálnych istôt a zlepšovaní pracovných, sociálnych, zdravotných a kultúrnych podmienok práce. OZP v SR je nadstranícky, je nezávislým, samostatným, dobrovoľným združením fyzických osôb. OZP v SR svojou činnosťou nesmie popierať alebo obmedzovať osobné, politické alebo iné práva občanov. OZP v SR pri riešení oprávnených záujmov a potrieb svojich členov a ich ochrane koná najmä vo vzťahu k zákonodarným, štátnym a služobným orgánom a príslušným služobným funkcionárom ako ich rovnocenný partner. Z dôvodu dosiahnutia účelu založenia OZP v SR, t. j. uspokojovania, rozvoja, ochrany a presadzovania oprávnených záujmov a potrieb svojich členov prijíma, podáva a presadzuje návrhy a pripomienky, ktoré majú bezprostredný vplyv na ich právne a sociálne istoty a zlepšovanie pracovných, sociálnych, zdravotných a kultúrnych podmienok práce. OZP v SR pri svojej činnosti využíva princípy demokracie založené najmä na širokej a slobodnej výmene názorov na všetky otázky týkajúce sa oprávnených záujmov a potrieb členov. Uplatňuje demokratickú platnosť záujmov väčšiny za rešpektovania názorov menšiny na všetkých úrovniach rokovaní orgánov OZP v SR. OZP v SR je jediným inštitútom, ktorý poskytne členom právnu ochranu (ochranu pri porušení práv, ochranu pred šikanovaním, právne poradenstvo v pracovno-právnych vzťahoch, bezplatné zastupovanie pred súdom).

Bez odborov

Nie je možná kontrola nad dodržiavaním pracovno-právnych, mzdových predpisov a bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci. Nie je možné uzatvoriť kolektívnu zmluvu, zamestnávateľ sám rozhoduje o mzdovom zaradení, o pracovnom poriadku, o skončení pracovného pomeru, o rozvrhnutí pracovného času, o pružnom pracovnom čase, o rozsahu a podmienkach práce nadčas, o pláne dovoleniek, hromadnom čerpaní dovoleniek, o pracovnom poriadku a mnohé iné.