Vyhodnotenie zásadných návrhov a pripomienok KOZ SR

Vyhodnotenie zásadných pripomienok k bodom predloženej novely a zásadných návrhov nad rámec predloženej novely vznesených v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov PZ, SIS, ZVJS SR a ŽP v znení neskorších predpisov podľa určenia ich poradia na portáli Slov-Lex tak, ako vyplynulo z rozporového konania dňa 9. 2. 2022 a 23. 3. 2022:

Vyhodnotenie rozporového konania (PDF; 2,35 MB)