Zamestnávateľ sa usiluje rešpektovať literu kolektívnej zmluvy

Neplnenie ustanovení zmluvy treba považovať za porušenie služobnej disciplíny, upozorňuje vedenie rezortu.

Odborový zväz polície v SR veľmi pozorne sleduje dodržiavanie ustanovení kolektívnych zmlúv a v prípade preukázateľných porušení dikcie zmlúv dôrazne žiada od zamestnávateľa nápravu. Tak dosiahlo, že vedenie MV SR už samo upozorňuje riadiacich pracovníkov na nižších stupňoch k dodržiavaniu ustanovení Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2016. Konkrétne v júni bolo ministerstvo upozornené na viaceré konkrétne závažné prípady nedodržania zásad kariérneho postupu. JUDr. Ján Nociar, PhD., zastupujúci generálny riaditeľ sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR okamžite reagoval listom pre všetkých riadiacich pracovníkov, ktorých upozornil na povinnosť pri obsadzovaní funkcií striktne dodržiavať zásady kariérneho postupu, rešpektovať záväzný počet rokov praxe a umožniť predstaviteľom OZP v SR vyjadriť sa k návrhom na personálne obsadenie riadiacich funkcií na jednotlivých stupňoch riadenia. Rovnako v auguste spomenutý generálny riaditeľ na základe podnetu na nedodržiavanie záväzku zamestnávateľa zverejňovať všetky voľné systemizované miesta do troch dní od ich uvoľnenia písomne upozornil všetkých riadiacich pracovníkov na povinnosť dôsledne dodržiavať kolektívnu zmluvu aj pri plnení tohto ustanovenia. „Neplnenie tejto povinnosti je potrebné považovať za porušenie služobnej disciplíny!“ upozornil a dodal, že je účelné zverejňovať, resp.signalizovať uvoľnenie miest ešte pred termínom uvoľnenia.

Odborový zväz polície v SR takýto prístup predstaviteľov ministerstva víta, je príkladom pre dobré fungovanie sociálneho parnerstva.    

                                                                                                                                Odborový zväz polície v SR

pdf-icon