Aktuality

V dňoch 10.-11. novembra 2016 sa v Bratislave konal VIII. zjazd Konfederácie odborových zväzov SR.

Delegáti zjazdu zvolili vedenie konfederácie a schválili program a smerovanie KOZ SR na ďalšie štyri roky (2016 – 2020). Za prezidenta KOZ SR bol opätovne zvolený Jozef Kollár, za viceprezidentku KOZ SR Monika Uhlerová. Do predstavenstva bol zo štyroch členov za nevýrobné odborové zväzy opätovne zvolený aj predseda OZP v SR Marián Magdoško. Delegáti VIII.…

Kto ochráni policajta pred útokmi? Len odbory!

V dňoch 26. a 27. októbra 2016 sa v španielskej Barcelone konalo riadne jesenné zasadanie výboru EuroCOP-u. Odborový zväz polície v SR reprezentoval predseda Marián Magdoško. Redakcia POLÍCIA ho požiadala o rozhovor. V rozhovore, ktorý si môžete prečítať v novembrovom vydaní novín Polícia sa dočítate o problémoch s ochranou policajtov vo svete, o informáciách zo stretnutia predsedu s ministrom vnútra, o problémoch…

Policajtom v službe neraz ide o zdravie i život. Sú dostatočne chránení?

Nie sú. Ani legislatívne, ani technicky a ani fyzicky Fyzické útoky na policajtov nie sú ani na Slovensku nijakou výnimkou. Sú ich ročne stovky a desiatky z nich sa pri použití donucovacích prostriedkov resp. pri použití prvkov sebaobrany a donucovacích prostriedkov nezaobídu bez zranení na oboch stranách. V poriadku, policajt s útokom musí rátať a…

osobný list p. prezidenta PZ a p. predsedu OZP v SR

Na základe informácií o kolobehu nepravdivých fám a dezinformácií medzi policajtmi o úprave zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa OZP v SR rozhodol spoločne s Prezídiom Policajného zboru zverejniť osobný list, v ktorom prezident Policajného zboru a predseda Odborového zväzu polície v SR…

Zvýšenie platových tried v štátnej službe

Bezmála 300 zamestnancov v štátnej službe prechádza z platovej triedy 2 do platovej triedy 3 Odbory dosiahli odstránenie nespravodlivosti  Na základe sťažností z viacerých útvarov Odborový zväz polície v SR po preverení zistil, že v každom jednom kraji existujú v ocenení práce občianskych zamestnancov na útvaroch nepochopiteľné disproporcie. Hoci títo zamestnanci vykonávajú tú istú činnosť, väčšia…

Zamestnávateľ sa usiluje rešpektovať literu kolektívnej zmluvy

Neplnenie ustanovení zmluvy treba považovať za porušenie služobnej disciplíny, upozorňuje vedenie rezortu. Odborový zväz polície v SR veľmi pozorne sleduje dodržiavanie ustanovení kolektívnych zmlúv a v prípade preukázateľných porušení dikcie zmlúv dôrazne žiada od zamestnávateľa nápravu. Tak dosiahlo, že vedenie MV SR už samo upozorňuje riadiacich pracovníkov na nižších stupňoch k dodržiavaniu ustanovení Kolektívnej zmluvy…

Výzva poslancom NR SR

Poslanci Národnej rady SR budú na nadchádzajúcej schôdzi NR SR rokovať aj o novele zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona sa predkladá za účelom zvýšenia tarifných platov učiteľov. KOZ SR však trvá na tom,…

Celoslovenská porada predsedov a tajomníkov komisií SOFO za účasti OZP v SR

V dňoch 10. a 11. mája sa na Donovaloch uskutočnila celoslovenská porada predsedov a tajomníkov komisií Sociálneho fondu (SOFO), ktorú viedol Štefan Dvorský, riaditeľ odboru mzdovej politiky Sekcie systemizácie a mzdovej politiky MV SR. Za centrálu OZP v SR sa porady zúčastnil predseda Marián Magdoško a podpredseda Viktor Kiss. Problematika sociálneho fondu je významná pre každého…

Stanovisko OZP v SR k návrhu zákona o štátnej službe

V rámci pripomienkovania návrhu nového zákona o štátnej službe (aktuálne platný zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) Vás informujeme o nami podaných pripomienkach k zákonu (viď príloha), ktoré sme v tomto istom znení podali aj cez Konfederáciu odborových zväzov. Aj touto cestou…