Benefit – Wüstenrot

 

Online uzatvorenie poistenia zodpovednosti pri výkone povolania pre členov OZP v SR

V záujme poskytovania čo najširšej ochrany a pomoci našim členom spolupracujeme so spoločnosťou Wüstenrot. Wüstenrot poskytuje exkluzívne iba pre našich členov mimoriadne výhodné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania. Pri riešení poistných udalostí členovia OZP v SR majú vo Wüstenrote zabezpečený nadštandardný prístup s individuálnou starostlivosťou. Počas viacročnej spolupráce poisťovňa Wüstenrot pomohla viacerým našim členom odstrániť nepríjemné finančné dôsledky nepredvídateľných škodových udalostí spôsobených pri výkone povolania.

Výhodné ceny

 

Výhody pre Vás

 • Zvýšenie rozsahu voľby poistnej sumy v rozmedzí 3 000 € až 14 000 €
  (pôvodne 2000 € – 8000 €)
 • Kryjeme krádež zverených veci a predmetov (prekonaním prekážky)
 • Kryjeme škody spôsobené hrubou nedbanlivosťou v prípade dopravnej nehody
 • Zjemnenie pravidla claims made pravidla – náhrada škody voči poistenému môže
  byť uplatnená až do 1 roka po zániku zmluvy (zjemnenie claims made sa netýka
  nahlasovania poistných udalostí, ale uplatňovania nároku na náhradu škody zo
  strany poškodeného voči poistenému).
 • Plníme až do 2-násobku poistnej sumy za všetky poistné udalosti, ktoré nastanú v
  poistnom období (max 28 000 €); na jednu poistnú udalosť v poistnom období platí
  limit poistnej sumy dohodnutý v poistnej zmluve (max 14.000 €)
 • Automatické zahrnutie poistného krytia pre škody vzniknuté pri vedení motorového
  vozidla zamestnávateľa bez zvýšenia ceny
   

Zľavy a výhodné podmienky na ďalšie produkty
Wüstenrot poisťovne, a.s.

Určené iba pre vás, členov Odborového zväzu polície:

 • Povinné zmluvné poistenie zľava 25 €
 • Havarijné poistenie KASKO 25 €
 • Komplexné poistenie bytu a rodinného domu 25 €

Príklady poistného plnenia:

 • Poškodenie služobného vozidla – pri vedení motorového vozidla môžete spôsobiť nehodu alebo jeho poškodenie. Zamestnávateľ od Vás požaduje náhradu škody.
 • Postrelenie civilistu – vo výkone služby zasiahnete proti páchateľovi a spôsobíte mu vážne poranenia. Kvôli zle vyhodnotenej situácii je skutočne zranený civilista a žiada náhradu škody, ktorá mu takýmto nesprávnym postupom bola spôsobená.
 • Úhyn služobného koňa alebo psa – počas výkonu služby nezvládnete vedenie služobného koňa alebo manipuláciu so služobným psom. Takto nezvládnuté zviera spôsobí dopravnú nehodu, v dôsledku ktorej uhynie. Zamestnávateľ od Vás požaduje náhradu škody.
 • Znehodnotenie služobného fotoaparátu, radaru, notebooku – pri prudkom zabrzdení motorového vozidla poškodíte prepravované veci, medzi ktorými sú aj drahé pracovné zariadenia. Zamestnávateľ od Vás požaduje náhradu škody.

 

Polovičná zľava na poistnom plnení vo Wüstenrot poisťovni

Odborový zväz polície v SR podpísal s Wüstenrot poisťovňou 3. dodatok k pôvodnej
rámcovej dohode na poistenie zodpovednosti zamestnancov MV SR za škodu spôsobenú pri
výkone povolania. Dodatok je účinný od 01. 08. 2015 a pre členov OZP v SR zabezpečuje
výhodu oproti ostatným poistencom. OZP v SR vyjednal pre svojich členov 50 % zľavu pri
poistnom plnení poistnej udalosti a minimálnu sadzbu od 16,60 €. Doteraz je spoluúčasť
poistenca z radov zamestnancov MV SR na plnení škodovej udalosti 10 %, v prípade člena
OZP v SR to bude od 01. 08. 2015 len 5 % z celkovej výšky škody.

Príklad:
1. Poistná udalosť zavinená zamestnancom MV SR (policajt, občiansky zamestnanec) vo
výške 3.000 € – zo zákona môže byť vymáhaná náhrada škody do výšky trojnásobku hrubej
mzdy u policajtov, u občianskych zamestnancov do štvornásobku hrubej mzdy.
Predpokladajme, že škoda nepresiahne tieto násobky, teda zamestnanec je povinný uhradiť
10 % spoluúčasť vo výške 300 €. V zmysle dodatku člen OZP v SR uhradí 5 % spoluúčasť, t. j.
150 €.
2. Poistná udalosť zavinená zamestnancom MV SR (policajt, občiansky zamestnanec) vo
výške 160 € – minimálna spoluúčasť je 33 €, člen OZP v SR uhradí len 16,60 €.

Podľa tohto dodatku zmluvy „právo na zľavu vzniká poistenému, len ak oznámi a preukáže, že je členom OZP v SR. Členstvo v OZP v SR sa oznamuje na tlačive oznámenia o poistnej udalosti a preukazuje sa potvrdením OZP v SR o existencii členského vzťahu poisteného a OZP v SR tak, že zamestnanec Wüstenrot poisťovne zašle vedeniu odborového zväzu (viktor.kiss1@minv.sk alebo roman.laco@minv.sk) žiadosť o potvrdenie členstva poisteného.“  Táto dohoda je platná aj pre zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred účinnosťou tohto dodatku.

Viac o produktoch a výhodách sa dozviete na stránke www.wuestenrot.sk alebo prostredníctvom emailu: infovyhody@wuestenrot.sk.