Venujte 2% z daní

Bude nás viac ?

 O 2 % viac nádeje

V uplynulých rokoch viacerí z nás poukázali 2 % z dane zo svojho príjmu pre naše kolegyne, kolegov, alebo ich blízkych príbuzných, ktorým toto rozhodnutie veľmi pomohlo. Pod organizačnou záštitou Odborového zväzu polície v Slovenskej republike sa finančné prostriedky takto vyzbierané dostali ku tým z Vás, ktorí to najviac potrebujú. Chceme však pomôcť viac a viacerým, ktorí to potrebujú. K tomu je potrebné aby sa nás viac do akcie zapojilo. Od začiatku organizácie zbierky zdôrazňujeme, že sa orientujeme na našich kolegov a kolegyne, ktorí v minulosti nepoukazovali dve percentá dane zo svojho príjmu žiadnemu prijímateľovi. Napriek tomu je tých, ktorí túto časť dane zo svojho príjmu prenechávajú na prerozdelenie Ministerstvu financií, stále veľa. Sme presvedčení, že príčinou u väčšiny z nich je nedostatok informácií. Tu sú tie najzákladnejšie:

V roku 2019 fyzické osoby platili daň z príjmu. Časť z tejto dane, konkrétne 2%, môže každý kto ju platil, nasmerovať prostredníctvom nás – OZP v SR – na pomoc tým z nás, ktorí ju najviac potrebujú. Odborový zväz polície v Slovenskej republike sa za tým účelom musel  koncom roka 2019 zaregistrovať v Komore notárov ako legitímny subjekt na príjem časti dane. Následne po vyzbieraní uvedených financií od jednotlivcov vykoná OZP v SR prieskum prostredníctvom našich funkcionárov na jednotlivých ZO OZP v SR kde sa nachádzajú naše kolegyne a kolegovia s naliehavou potrebou finančnej pomoci. Z viacerých žiadateľov sú potom komisionálne vybrané najsúrnejšie prípady. V ostatných rokoch to boli prípady dlhodobo nemocných našich spolupracovníkov (prevažne onkologické ochorenia), alebo príspevky na nákladné liečby deti našich spolupracovníkov s ťažkými telesnými postihnutiami. Finančné prostriedky sme do posledného centu rozdelili v uplynulých rokoch výhradne na riešeniu uvedených potrieb. Ak chcete pomôcť aj v roku 2024, je potrebné vykonať nasledovné:

  1. Každý, kto chce poukázať svoje 2 % dane z príjmov musí požiadať svojho zamestnávateľa o vystavenia tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane“  (zvykne sa to robiť do 31. januára aktuálneho roka).
  2. Následne v mesiaci marec je potrebné na „mzdovej učtárni“ (PMO- personálne a mzdové oddelenia) vyzdvihnúť si tlačivo „ Potvrdenie o zaplatení dane“/ tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby….“ sa nachádza na webovej stránke OZP (nižšie ako príloha). Toto tlačivo treba vyplniť v riadkoch 01 – 14, v spodnej časti tlačiva vypísať miesto vyplnenia tlačiva a deň vyplnenia, podpísať v pravo dole v príslušnej kolónke a spoločne s Potvrdením o zaplatení dane, zaslať poštou, alebo osobne zaniesť na miestne príslušný daňový úrad do 30. 04. 2024 – alebo tieto tlačivá odovzdať predsedovi ZO OZP na príslušnom pracovisku, alebo niektorému z členov výboru ZO OZP, ktorí túto činnosť urobia. Zoznamy ľudí, ktorí budú ochotní tlačivá ohľadne 2 % z dane zasielať na miestne príslušné daňové úrady, alebo ich tam osobne nosiť, budú včas zverejnené na príslušných pracoviskách.

 

Že aké jednoduché! Naozaj nie je to nič zložité, a nikoho to nestojí žiadne finančné prostriedky. Tieto sa akurát naakumulujú pre tých, ktorí ich akútne potrebujú a Vy im ich poskytnete.

Výzva: OZP v SR vyzýva všetkých svojich členov, venujte prosím v prvých troch mesiacoch roka 2024 časť svojho času informovaniu svojich spolupracovníkov o možnosti poukázať 2 % dane z príjmu v roku 2023 pre ľudí z nášho rezortu, ktorým môžu pomôcť.

Všetkým, ktorí v uplynulých rokoch poukázali 2 % dane zo svojho príjmu prostredníctvom OZP v SR ďakujú desiatky našich spolupracovníkov, ktorí v minulosti z týchto peňazí pomoc dostali, a my funkcionári OZP v SR, ktorí sa na organizovaní tejto pomoci podieľame veríme, že v roku 2024 sa rady vďačných voči anonymným kolegom s veľkým srdcom rozšíria.

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
Poučenie k vyplneniu vyhlásenia