Kategória: Nezaradené

Policajtom v službe neraz ide o zdravie i život. Sú dostatočne chránení?

Nie sú. Ani legislatívne, ani technicky a ani fyzicky Fyzické útoky na policajtov nie sú ani na Slovensku nijakou výnimkou. Sú ich ročne stovky a desiatky z nich sa pri použití donucovacích prostriedkov resp. pri použití prvkov sebaobrany a donucovacích prostriedkov nezaobídu bez zranení na oboch stranách. V poriadku, policajt s útokom musí rátať a…

osobný list p. prezidenta PZ a p. predsedu OZP v SR

Na základe informácií o kolobehu nepravdivých fám a dezinformácií medzi policajtmi o úprave zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa OZP v SR rozhodol spoločne s Prezídiom Policajného zboru zverejniť osobný list, v ktorom prezident Policajného zboru a predseda Odborového zväzu polície v SR…

Zvýšenie platových tried v štátnej službe

Bezmála 300 zamestnancov v štátnej službe prechádza z platovej triedy 2 do platovej triedy 3 Odbory dosiahli odstránenie nespravodlivosti  Na základe sťažností z viacerých útvarov Odborový zväz polície v SR po preverení zistil, že v každom jednom kraji existujú v ocenení práce občianskych zamestnancov na útvaroch nepochopiteľné disproporcie. Hoci títo zamestnanci vykonávajú tú istú činnosť, väčšia…

Zamestnávateľ sa usiluje rešpektovať literu kolektívnej zmluvy

Neplnenie ustanovení zmluvy treba považovať za porušenie služobnej disciplíny, upozorňuje vedenie rezortu. Odborový zväz polície v SR veľmi pozorne sleduje dodržiavanie ustanovení kolektívnych zmlúv a v prípade preukázateľných porušení dikcie zmlúv dôrazne žiada od zamestnávateľa nápravu. Tak dosiahlo, že vedenie MV SR už samo upozorňuje riadiacich pracovníkov na nižších stupňoch k dodržiavaniu ustanovení Kolektívnej zmluvy…

Výzva poslancom NR SR

Poslanci Národnej rady SR budú na nadchádzajúcej schôdzi NR SR rokovať aj o novele zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela zákona sa predkladá za účelom zvýšenia tarifných platov učiteľov. KOZ SR však trvá na tom,…

Celoslovenská porada predsedov a tajomníkov komisií SOFO za účasti OZP v SR

V dňoch 10. a 11. mája sa na Donovaloch uskutočnila celoslovenská porada predsedov a tajomníkov komisií Sociálneho fondu (SOFO), ktorú viedol Štefan Dvorský, riaditeľ odboru mzdovej politiky Sekcie systemizácie a mzdovej politiky MV SR. Za centrálu OZP v SR sa porady zúčastnil predseda Marián Magdoško a podpredseda Viktor Kiss. Problematika sociálneho fondu je významná pre každého…

Stanovisko OZP v SR k návrhu zákona o štátnej službe

V rámci pripomienkovania návrhu nového zákona o štátnej službe (aktuálne platný zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) Vás informujeme o nami podaných pripomienkach k zákonu (viď príloha), ktoré sme v tomto istom znení podali aj cez Konfederáciu odborových zväzov. Aj touto cestou…

Návrh zákona o štátnej službe

Dňa 27.4.2016 Úrad vlády zverejnil znenie návrhu nového zákona o štátnej službe, kde prichádza k viacerým zmenám oproti zneniu niekoľkokrát novelizovanému zákonu č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Touto cestou chceme zapojiť do diskusie a pripomienkového konania širokú verejnosť a preto z uvedeného dôvodu Vás žiadame zaslať svoje pripomienky a postrehy k uvedenému návrhu. Keďže OZP v SR je…

Vyberáme z vystúpenia prezidenta Policajného zboru na Rade predsedov Odborového zväzu polície v SR dňa 1.4.2016

„Budem sa snažiť chodiť na vaše rady a prenášať poznatky v priamom kontakte„ Policajný prezident gen. Tibor Gašpar sa ujal slova krátko po začiatku zasadania rady predsedov a keďže išlo o jeho prvé povolebné stretnutie s odborármi,  hovoril najprv o sebe: „Vždy som hovoril, že nikto nie je so stoličkou zrastený, deklarujem, že ak budem…