Celoslovenská porada predsedov a tajomníkov komisií SOFO za účasti OZP v SR

V dňoch 10. a 11. mája sa na Donovaloch uskutočnila celoslovenská porada predsedov a tajomníkov komisií Sociálneho fondu (SOFO), ktorú viedol Štefan Dvorský, riaditeľ odboru mzdovej politiky Sekcie systemizácie a mzdovej politiky MV SR. Za centrálu OZP v SR sa porady zúčastnil predseda Marián Magdoško a podpredseda Viktor Kiss.

Problematika sociálneho fondu je významná pre každého zamestnanca rezortu. Odbory majú preto pri rozdeľovaní prostriedkov zo sociálneho fondu dôležité slovo, zakotvené v zákone o sociálnom fonde i v našich aktuálnych každoročných kolektívnych zmluvách. Výška tvorby SOFO je každoročne veľmi dôležitým bodom kolektívneho vyjednávania, bojuje sa doslova o každé promile zvýšenia, pretože za každým sú skryté veľké objemy prostriedkov, ktoré je možné použiť v prospech zamestnancov.

Z celého rokovania boli najpodstatnejšie dve témy. Prvou bol návrh zmien nariadenia MV SR č. 136/2014 o návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu, presnejšie návrh zvýhodnenia podmienok pre vyplácanie návratnej sociálnej výpomoci  príjmovo slabším kategóriám žiadateľov, teda rozšírenie dostupnosti výpomoci pre väčší okruh zamestnancov. Odbory už dlho poukazovali na skutočnosť, že stanovené podmienky návratných sociálnych  výpomocí sú nastavené veľmi tvrdo, takže – paradoxne – príjmovo slabší zamestnanci často nespĺňali podmienky pre poskytnutie návratnej sociálnej výpomoci alebo nemali možnosť o ňu požiadať z dôvodu vysokej mesačnej splátky, hoci by ju najviac potrebovali. Preto vznikol návrh, aby sa predĺžila lehota na splatenie výpomoci v prípade potreby maximálne až na 25 rokov, čo umožní znížiť mesačné splátky na únosnú úroveň. Pripomeňme, že maximálna výška výpomoci je 50-tisíc eur a účel je presne stanovený zákonom.

 Dôležitý je aj ďalší bod, ktorý ľudia možno v znení vyjednaných kolektívnych zmlúv pre rok 2016 ani neregistrovali: od 1. júna 2016 sa  zvyšuje hodnota gastrolístka v rezorte z 3, 30 na 3, 50 eura. Najmä k týmto bodom bola na rokovaní čulá diskusia ale dojednávali sa aj technické detaily ich realizácie.

K 1. januáru 2016 nadobudla účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z. z.  o dani z príjmov, ktorá oslobodzuje od zdanenia aj sociálnu výpomoc, poskytnutú na presne stanovený účel, napríklad z dôvodu úmrtia, živelných udalostí či dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Nezdaniteľnou je však maximálne čiastka 2 000 eur výpomoci v danom zdaňovacom období. Odbory prostredníctvom KOZ SR bojujú za to, aby boli oslobodené od dane aj ďalšie položky, poskytnuté zo SOFO.

Viac sa dočítate v májovom vydaní novín Polícia

                                                                                                            Viktor Kiss

                                                                                                     podpredseda OZP v SR