Chýba nám komplexný pohľad na budúcnosť Policajného zboru, armáda je svojou koncepciou o krok vpredu

Dňa 29. mája 2019 minister obrany Slovenskej republiky predložil na 158. schôdzu rokovania vlády materiál pod názvom „Koncepcia manažmentu vojenského personálu Ozbrojených síl Slovenskej republiky“, ktorý bol uznesením č. 250/2019  vládou Slovenskej republiky schválený.

Uvedená koncepcia podľa predkladacej správy nastavuje smerovanie implementácie bezpečnostnej, obrannej a vojenskej stratégie, Bielej knihy o obrane Slovenskej republiky a Dlhodobého plánu rozvoja obrany s dôrazom na výstavbu a rozvoj ozbrojených síl Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2030 v oblasti vojenského personálu.

Vybral som  iba niektoré state z uvedenej predkladacej správy:

„Potreba investícií do vojenského personálu je zdôvodnená plnením úloh, ktoré pre profesionálnych vojakov vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, kladú vysoké nároky na ich psychickú odolnosť, fyzickú zdatnosť, profesionálnu odbornosť, bezúhonnosť a pripravenosť plniť povinnosti ustanovené príslušnými zákonmi pri obrane štátu tak v čase bezpečnosti, ako aj krízových situáciách vojenského i nevojenského charakteru. Profesionálni vojaci majú obmedzené niektoré ústavné práva, sú na nich kladené, i spoločensky očakávané, vysoké nároky, pričom pri výkone štátnej služby sa nepredpokladá zlyhanie ľudského faktora, a to ani v osobitne záťažových situáciách, pri ktorých môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia aj ich samých.“

„S cieľom pozdvihnúť štátnu službu profesionálnych vojakov na vyššiu kvalitatívnu úroveň, koncepcia rieši aj otázku nevyhnutnej transformácie systému odmeňovania profesionálnych vojakov, pričom kladie dôraz na to, že aj v oblasti ľudských zdrojov chce rozvíjať myšlienku hodnoty za peniaze. Pri nových riešeniach pritom vychádza z premisy, že prostriedky, ktoré investuje do vojenského personálu, nie sú prostriedky „len“ ministerstva obrany, ale sú to prostriedky čerpané z verejných zdrojov. Ministerstvo obrany plní celospoločensky prospešné úlohy na úseku obrany a bezpečnosti, ktoré mu štát zveril do pôsobnosti. Štát je ten, ktorý určuje hodnotu zabezpečenia obrany a bezpečnosti štátu nielen z hľadiska vyčlenených prostriedkov, ktoré môže ministerstvo obrany vynaložiť na modernizačné projekty, ale tiež z hľadiska prostriedkov, ktoré môže vynaložiť na vojenský personál. Vektory ovplyvňujúce zámery ministerstva obrany sú identifikované v procesoch zmien, na ktoré nadväzujú výstupy dávajúce odpovede na otázky, kam v oblasti vojenského personálu chceme ísť, kam sa chceme dopracovať a aké výsledky chceme v jednotlivých oblastiach dosahovať.“

„Ambíciou a cieľovým stavom koncepcie z hľadiska jej implementácie je v nadväznosti na prijaté strategické dokumenty postupne eliminovať a zastaviť pokračujúci výrazný pokles záujmu o štátnu službu profesionálneho vojaka, zvýšiť atraktivitu a konkurencieschopnosť vojenského povolania na trhu práce, udržať, stabilizovať, motivovať a stimulovať skúsených, vzdelaných, vycvičených a jazykovo pripravených profesionálnych vojakov. Zároveň zásadným kvalitatívnym a progresívnym spôsobom transformovať systém odmeňovania a vytvoriť optimálne podmienky pre výkon štátnej služby profesionálnych vojakov.“

Okrem iných dôležitých bodov v tejto koncepcii je prioritne kladený dôraz na:

výrazné zvýšenie peňažných náležitostí profesionálnych vojakov už v roku 2019, ktoré bude pokryté z prideleného rozpočtu rezortu obrany, a to cestou bezodkladného spracovania návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

spracovanie nového zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov upravujúcich štátnu službu profesionálnych vojakov a právne vzťahy, ktoré súvisia so vznikom, priebehom a skončením služobného pomeru,

zvýšenie kvality vzdelávania a prípravy profesionálnych vojakov,

– zvýšenie úrovne sociálneho, zdravotného, materiálneho zabezpečenia a kvality života profesionálnych vojakov a ich rodiny.

Ide o o ďalší odborne a analyticky komplexne spracovaný materiál zo strany ozbrojených síl, ktorý sa zaoberá stabilizáciou, profesionalizáciou a zvyšovaním prirodzeného statusu príslušníkov. Vyčítať niečo spracovateľom tohto materiálu by bolo pokrytecké. V tejto chvíli môžeme iba závidieť odborne zdatných úradníkov ministerstva obrany, ktorí už od roku 2017 predkladajú takéto materiály na rokovania vlády.

Na tomto dokumente  je pozoruhodné aj to, že sa nezaoberá iba samotnými príslušníkmi ozbrojených síl, ale aj ich rodinnými príslušníkmi.

V prílohách materiálu sú podrobne stanovené priority spolu s časovým horizontom a finančnými dopadmi.

Obdobne spracovaný materiál, týkajúci sa vnútornej bezpečnosti štátu,  som márne hľadal aj na úrovni ministerstva vnútra či Policajného zboru. Rovnako, dodnes, takýto materiál nebol predložený  Odborovému zväzu polície v Slovenskej republike.  Našiel som, ale Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky na prípravu zmeny zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru a na riešenie odmeňovania príslušníkov Policajného zboru č. 112 zo dňa 18. októbra 2016, ktorým je zriadený a vymenovaný riadiaci výbor, kde sú stanovené aj úlohy pre všetkých vymenovaných, avšak už som nenašiel jeho odpočet.

Po prečítaní tohto materiálu sa natíska otázka smerom k vrcholovým predstaviteľom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Prezídia Policajného zboru: „Dočkajú sa aj policajti takto spracovanej koncepcie?“

Pavol Paračka, podpredseda OZP v SR

Celý predkladaný materiál nájdete na:

https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/23805/1