Dve percentá z daní… rozhodnite sami, komu pomôžu!

Znova je tu čas, keď sa môžete sami rozhodnúť, komu pomôžete svojimi dvoma percentami z daní. Štát umožnil každému daňovníkovi slobodnú voľbu, kam tieto dve percentá „nasmeruje“. Uvedomujem si, že veľkej skupine kolegov a kolegýň neoznamujem žiadnu novú informáciu. Mnohí už niekoľko rokov využívajú uvedenú skutočnosť na poukázanie časti svojich daní z príjmu pre združenia, a tie zasa peniaze rozdeľujú pre spoluobčanov, odkázaných na solidárnu pomoc nás ostatných.
Odborový zväz polície v Slovenskej republike je už niekoľko rokov jednou z legitímnych inštitúcií, ktoré chcú pomáhať aj v tejto činnosti. Snažíme sa presvedčiť najmä tých zamestnancov MV SR, ktorí ešte stále prenechávajú celý objem dane štátnym úradníkom z ministerstva financií. Skúsme ich v roku 2017 poukázať na pomoc ľuďom „z našej branže“, alebo pozostalým po našich kolegoch. Verte, je medzi nami dosť tých, čo potrebujú pomoc v ťažkej situácii. OZP o nich vie, a chce pomôcť. Očakávame, že predsedovia KR OZP, predsedovia ZO OZP a členovia výborov ZO OZP sa pripoja k nášmu úsiliu. Vítaná je účasť každého, kto chce vykonať dobrý skutok. Pomoc aktívnych „radových“ odborárov ako aj aktívnych „neodborárov“ na všetkých pracoviskách určite prispeje k dobrému výsledku. Nikomu to neprajem, ale ktovie, možno raz budete potrebovať pomoc vy sami. Preto pomôžte teraz, pošlite dve percentá v prospech OZP v SR. Celú vyzbieranú čiastku peňazí OZP v SR každoročne rozdelí v priemere medzi šiestich žiadateľov, ktorí sú z celého Slovenska. Počet žiadateľov však z roka na rok narastá a nám sa nedarí vybrať dostatok peňazí, aby sme aspoň čiastočne uspokojili všetkých. Vyzbierané peniaze rozdeľujeme takmer výhradne pre naše kolegyne a kolegov, ktorých osobne postihla ťažká choroba, alebo majú ťažko zdravotne postihnuté dieťa. Neverili by ste, aké sú s tým súvisiace vysoké náklady na liečenie. Nechcem však útočiť na city. Chcem apelovať na chladnú úvahu tých, čo nevyužívajú možnosť pomôcť prostredníctvom peňazí, ktoré im určite chýbať nebudú, keďže by ich nedostali. Ako teda ísť na vec? Tu je návod.

1.    Každý, kto chce poukázať svoje 2% dane z príjmov, musí požiadať svojho zamestnávateľa o vystavenia tlačiva „ Potvrdenie o zaplatení dane“ /Tento krok už máte zrejme za sebou – zvykne sa to robiť do 31. januára aktuálneho roka, teraz 2017/
2.    Následne v marci je potrebné na „mzdových účtarňach“ /PMO – personálne a mzdové oddelenia – na centrách a jednotkách podpory/ vyzdvihnúť tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“ ako aj tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby….“, /nájdete ho na webovej stránke OZP v časti „2% z daní“ už predvyplnené/. Vyhlásenie treba vyplniť podľa predtlače, podpísať a spoločne s Potvrdením o zaplatení dane, zaslať poštou, alebo osobne zaniesť na miestne príslušný daňový úrad do 30. 04. 2017, prípadne tieto tlačivá odovzdať predsedovi ZO OZP na príslušnom pracovisku, alebo niektorému z členov výboru ZO OZP, ktorí túto činnosť urobia.

Je to zložité, alebo ťažké? Určite nie! Prekonajte, prosím, svoju pohodlnosť a venujte chvíľu svojho času pre vlastný dobrý pocit. Je to veľmi dobrá príležitosť pomôcť inému v núdzi.
Pavol Michalík, podpredseda OZP v SR