Kolektívne zmluvy sú podpísané

Dňa 17.12.2015 po viacerých zložitých rokovaniach boli na Ministerstve vnútra podpísané kolektívne zmluvy vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru, pre príslušníkov Horskej záchrannej služby a podnikové kolektívne zmluvy pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.
Návrhy kolektívnych zmlúv sme predkladali 8.10.2015 a dňa 29.10.2015 sme boli pozvaní na prvé kolo kolektívneho vyjednávania na Ministerstvo vnútra. Keďže v priebehu roka vznikol aj Nový odborový zväz polície (NOZP), bolo vedenie NOZP taktiež prizvané ku kolektívnemu vyjednávaniu. Kolektívne vyjednávanie viedol JUDr. Ján Nociar PhD. riaditeľ personálneho odboru Sekcie personálnych a sociálnych činnosti a osobného úradu MV SR, ktorý prítomným odcitoval z §-u 3a ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní:
„Ak u zamestnávateľa pôsobia popri sebe viaceré odborové organizácie, pri uzatváraní kolektívnej zmluvy v mene kolektívu zamestnancov môžu príslušné odborové orgány pôsobiace u zamestnávateľa vystupovať a konať s právnymi dôsledkami pre všetkých zamestnancov len spoločne a vo vzájomnej zhode, ak sa medzi sebou nedohodnú inak. Ak sa odborové organizácie nedohodnú na postupe podľa prvej vety, je zamestnávateľ oprávnený uzatvoriť kolektívnu zmluvu s odborovou organizáciou s najväčším počtom členov u zamestnávateľa alebo s ostatnými odborovými organizáciami, ktorých súčet členov u zamestnávateľa je väčší ako počet členov najväčšej odborovej organizácie.“
Vzhľadom k vyššie uvedenému by dohoda medzi odborovými organizáciami mala byť uzatvorená pred týmto stretnutím, avšak zo strany NOZP iniciatíva k dohode nebola žiadna a to ani pred a ani po tomto stretnutí. Predseda OZP v SR požiadal zároveň predstaviteľov NOZP, aby nedehonestovali prácu OZP v SR na verejných sociálnych sieťach a verejne sa na týchto stránkach ospravedlnili. Ako presne uviedol „Keď budete nadávať na Magdoška, to mi nevadí, ale OZP v SR sú aj predsedovia, členovia výborov základných organizácií a všetci členovia OZP v SR, ktorí 25 rokov bojujú za lepšie podmienky policajtov a občianskych zamestnancov a nezaslúžia si, aby ich prácu niekto neoprávnene bez akýchkoľvek argumentov očierňoval.“  Po tomto p. Nociar vzhľadom k tomu, že nedošlo k dohode medzi odborovými zväzmi skonštatoval, že kolektívne vyjednávanie bude zamestnávateľ viesť s tou odborovou organizáciu, ktorá má väčší počet členov. Kolektívne vyjednávanie pokračovalo bez zástupcov NOZP. Je potrebné podotknúť, že postup vedenia NOZP nebol z nášho pohľadu korektný, lebo prišli na kolektívne vyjednávanie bez akéhokoľvek návrhu a chceli vyjednávať bez predchádzajúcej dohody o návrhu kolektívnej zmluvy inej odborovej organizácie. Z obsahu kolektívnych zmlúv pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme vyplýva, že OZP v SR nemá problém rokovať o návrhoch kolektívnych zmlúv s inými odborovými organizáciami, avšak tieto rokovania a dohody prebiehajú počas prípravy návrhov kolektívnych zmlúv, ale zo strany NOZP takýto postup nebol realizovaný.   
Kolektívne vyjednávanie prebiehalo v niekoľkých kolách, kde sme tvrdo museli obhajovať aj také skutočnosti, ktoré už platili a boli dohodnuté na rok 2015. Aj tu platí staré známe pravidlo, že každý rok začíname kolektívne vyjednávanie takpovediac od nuly, teda to, čo platilo v uplynulom roku, nemusí platiť v budúcom roku. Nakoniec sa podarilo do kolektívnej zmluvy pre príslušníkov PZ vyrokovať so zamestnávateľom aj také dohody ako napr. prerokovanie s OZP v SR návrhy na priznanie, zvýšenie osobného príplatku podľa § 91 ods. 4 zákona č. 73/1998 Z. z., t.j. nad 30% súčtu funkčného platu a výsluhového príplatku; možnosť vyjadrovať sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov; vopred prerokovať s predsedom OZP v SR alebo ním poverenej osoby návrh na udelenie disciplinárnej odmeny, mimoriadne povýšenie do vyššej hodnosti podľa § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 73/1998 Z. z. pred jeho predložením ministrovi, prezidentovi PZ alebo vedúcemu služobného úradu MV SR; povinnosť zamestnávateľa poskytnúť odmenu pri dosiahnutí 50 rokov veku ale aj pri prvom skončení služobného pomeru za určitých podmienok ale hlavne výšku odmeny vypočítať podľa rovnakého kľúča; zvýšenie funkčných platov o 4 % (OZP v SR bol priamym účastníkom kolektívneho vyjednávania medzi zástupcami Konfederácie odborových zväzov a zástupcami Úradu vlády SR); v sociálnej oblasti bolo najdôležitejším bodom zvýšenie hodnoty stravných lístkov  o 20 centov s platnosťou od 1.6.2016, kde takéto citeľné zvýšenie nebolo vyrokované už veľmi dávno; ďalšie rozšírenie dôvodov na poskytovanie nenávratných sociálnych výpomocí.
V kolektívnych zmluvách pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme spolu so zástupcami ďalších odborových organizácií sa podarilo vyrokovať zachovanie skrátenej pracovnej doby; pri pružnom pracovnom čase v prípade osobných prekážok vo výkone štátnej služby (v práci zamestnanca) v trvaní celého dňa, aby sa toto posudzovalo a počítal sa služobný (pracovný) čas v rozsahu priemerného denného služobného (pracovného) času; zvýšená dovolenka o jeden týždeň; u zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme oproti doterajšiemu stavu navýšenie o jedno odchodné pri prvom odchode do dôchodku; poskytnutie plateného pracovného voľna na absolvovanie povinnej lekárskej prehliadky pre zamestnanca, ktorý sa posudzuje ako zamestnanec pracujúci v noci; samozrejme zvýšenie platov o 4 % od 1.1.2016 bolo vyrokované ešte vo vyšších kolektívnych zmluvách medzi Konfederáciou odborových zväzov a Úradom vlády SR; zvýšenie hodnoty stravného lístka o 20 centov od 1.6.2016; zachovanie možnosti nadčasovej práce do výšky 50 eur; zvýšenie príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie na výšku 20 eur; ďalšie rozšírenie dôvodov pre nenávratnú sociálnu výpomoc a prerokovanie výšky osobného príplatku pred jeho znížením alebo odňatím s príslušným odborovým orgánom. Všetky kolektívne zmluvy zverejňujeme na stránke OZP v SR na inom mieste.
Záverom sa chcem poďakovať všetkým členom a tiež funkcionárom základných organizácií, ktorí sa podieľali na tvorbe návrhov kolektívnych zmlúv.

                            Viktor Kiss
                           podpredseda

20151217_135341 20151217_135530 20151217_135413 20151217_135356 20151217_135349 20151217_135341 20151217_135317