Návrh na zlúčenie leteckých útvarov: Je za tým pokus o získanie funkčných lietadiel?

Odvolaná vláda bude čoskoro riešiť závažnú otázku budúcnosti Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR. Tento, podľa vyjadrení samotného ministra vnútra „excelentne fungujúci útvar“ by mal byť podľa návrhu povereného ministra obrany Jaroslava Naďa postupne začlenený pod Letecký útvar Ministerstva obrany SR, a to bez akéhokoľvek zjavného prínosu pre Slovenskú republiku. K tomuto radikálnemu a doteraz ničím nepodloženému „riešeniu“ navyše neprebehla odborná diskusia, ktorú predpokladá nielen samotný bod dnes, už neplatného Programového vyhlásenia vlády SR na obdobie rokov 2021- 2024, ale aj záver analýzy, ktorú si dalo rezort obrany vypracovať. S návrhom nesúhlasí vedenie ministerstva vnútra, dotknutý letecký útvar ani Odborový zväz polície v Slovenskej republike.

Letúny Leteckého útvaru MV SR budú patriť rezortu obrany a hotovo! Asi s takýmto prístupom posunulo jednostranne Ministerstvo obrany SR vedené Jaroslavom Naďom do medzirezortného pripomienkového konania svoj návrh na začlenenie „letky“ pod ministerstvo obrany. Návrh však narazil na razantný
odpor rezortu vnútra, leteckého útvaru ako aj Odborového zväzu polície v SR. Rozporové konania sa minister Naď rozhodol vyriešiť v duchu známeho hesla „o rozkaze sa nediskutuje“. Odpor vládnych kolegov sa mu v tichosti podarilo zlomiť a odborné argumenty nakoniec museli ustúpiť politike. Opäť tak uspela politika založená na neodbornosti, strate akejkoľvek miery slušnosti vo vzťahu k opačnému názoru, neexistencii konštruktívneho dialógu a totálnom dešpekte k demokratickým princípom, ktorého súčasťou sú aj plnohodnotné rozporové konania.

Jediným aktérom, ktorý nezradil letecký útvar je Odborový zväz polície v SR ako súčasť Konfederácie odborových zväzov SR. Bezhlavý prístup Ministerstva obrany SR sa prejavil aj v určení termínu rozporného konania – sobota ráno. Na samotnom rozporovom konaní sa zástupcovia rezortu obrany pokúsili priznať odborom právo vyjadrovať sa len k sociálnym záležitostiam. Tento pokus jednoznačne odmietol prítomný podpredseda OZP v SR Roman Laco. Argumentom je, že odbory majú jasné právo vyjadrovať sa ku každej otázke, ktorá má vplyv na zamestnancov. Jeden zo zamestnancov leteckého útvaru, Michal Ondruš bol ako poradca odborov aj priamo prítomný na rozporovom konaní. Vďaka nemu zazneli odborné argumenty priamo od človeka z praxe, ktorého sa táto problematika bezprostredne dotýka. Samozrejme, rozpor po konaní odstránený nebol a ministerstvo obrany nevyhovelo ani jednej z požiadaviek odborov, napriek tomu, že sa počas konania jasne ukázalo, že návrh rezortu obrany je neodborný, povrchný a klamlivý. Ministerstvo obrany SR dokonca počas rokovania spochybnilo aj zákonné ustanovenie, ktoré Policajnému zboru pri jeho činnosti dáva oprávnenie
využívať okrem iného aj lietadlá. S vyššími výdavkami, s ktorými síce materiál ministerstva obrany nepočíta, ale sú zjavné, si ministerskí experti hlavu nelámali. Vraj sa to zaplatí z rozpočtu MO SR čo sú však stále peniaze všetkých daňových poplatníkov.

Je až zarážajúce, že sa takýto vážny a nepripravený materiál s priamym dopadom na bezpečnosť, predkladá bez zverejnenia podrobnej analýzy renomovaných univerzít a aj konzultácie so samotným Leteckým útvarom MV SR a to ešte v čase, keď Vláda SR, vrátane ministra Naďa, stratila legitimitu konať v zásadných otázkach obrannej politiky SR. Okrem toho vláda podľa našich informácií nikdy nedostala k naštudovaniu ani pôvodnú analýzu a ani spomínaný „spoločný materiál“. Na tieto, ale
aj ďalšie rozporuplné momenty poukazoval nielen Odborový zväz polície v Slovenskej republike, ale aj ďalší aktéri, vrátane Ministerstva vnútra SR a jeho leteckého útvaru.

V súčasnosti každý materiál, o ktorom má vláda rokovať musí vopred odobriť pani prezidentka. Už z tohto základného dôvodu, OZP v SR žiada o stiahnutie celého návrhu a verí, že takýto návrh prezidentka na rokovanie vlády ani nepripustí. Návrh okrem toho podľa MV SR nie je súladný ani so samotným už neplatným programovým vyhlásením vlády, keďže neboli splnené predpoklady na zlúčenie subjektov, s ktorými programové vyhlásenie počítalo.

Otázky okolo analýzy

Z vecného hľadiska rezort obrany argumentuje, že Slovenská republika je jediným štátom NATO a EÚ, kde prepravu ústavných činiteľov zabezpečuje Ministerstvo vnútra SR. Slovensko má pritom dlhoročnú tradíciu takéhoto systému prepravy ústavných činiteľov. Letecký útvar rezortu vnútra zabezpečuje prepravu ústavných činiteľov už od roku 1935. Aj samotné tvrdenie o výnimočnosti Slovenska je zavádzajúce vzhľadom na to, že v mnohých krajinách je preprava ústavných činiteľov riešená inak než prostredníctvom ozbrojených síl, napríklad ako vládna či ministerská letka.

Navrhovať zmenu len preto, že máme inak (pre niektorých excelentne) vyriešenú leteckú prepravu ústavných činiteľov ako iné krajiny je samo o sebe nezmyselné. Posudzovať by sa mala jedine efektívnosť riešenia a to na základe odbornej analýzy a diskusie so všetkými dotknutými stranami. Ak by sa takáto významná zmena mala schvaľovať v čase po páde vlády, musela by byť založená na naozaj širokom konsenze. Pre OZP v SR je takéto násilné presadzovanie vlastnej agendy, aké predvádza Ministerstvo obrany SR, neakceptovateľné. Rezort obrany v materiály predloženom do MPK tvrdí, že si po odstránení nedostatkov z externej analýzy, nechalo schváliť spoločný materiál Ministerstva obrany SR, Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a Katedry leteckej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline. Tieto informácie nie sú podľa našich informácií pravdivé a žiadny spoločný dokument nikdy nebol vypracovaný a už vôbec nie schválený. Odborníci z leteckého útvaru a samotného rezortu vnútra sa podľa týchto informácií nielenže nepodieľali na príprave zlúčenia, ale dokonca nemali ani možnosť nahliadnuť do vypracovanej analýzy a už vôbec nie sa k nej vyjadriť.

Zbytočné rozdelenie leteckého útvaru spôsobí chaos

Letecký útvar Ministerstva vnútra SR v súčasnosti zabezpečuje nielen prepravu ústavných činiteľov, ale prostredníctvom vrtuľníkov aj množstvo ďalších úloh pre účely Policajného zboru, Hasičského a záchranného zboru či Horskej záchrannej služby. Návrh rezortu obrany počíta s rozdelením letec-
kého útvaru, a to tak, že vrtuľníky ostanú aj naďalej v štruktúrach vnútra, a na tom istom mieste, na
Letisku M. R. Štefánika. Zvyšok útvaru sa ako celok presunie pod rezort obrany, pričom výkonná
zložka sa navrhuje začleniť pod 46. krídlo Kuchyňa a zložka správy a dozoru má byť zaradená pod Úrad
vojenského letectva Ministerstva obrany SR. Rezort obrany tvrdí, že „zlúčenie“ leteckých útvarov bude prevedené tak, aby boli kontinuálne zachované všetky spôsobilosti Leteckého útvaru Ministerstva
vnútra SR. Vzhľadom na to, že časť leteckého útvaru (vrtuľníky) ostáva v štruktúre rezortu vnútra
a Ministerstvo obrany SR navrhuje nechať lietadlá na letisku v Bratislave, nedochádza teda k reálne-
mu zlúčeniu leteckých útvarov, ale len k delimitácií lietadiel spadajúcich pod Letecký útvar Ministerstva vnútra SR. Aj z tohto dôvodu považuje Odborový zväz polície v Slovenskej republike návrh za buď nedomyslený, alebo vyslovene zavádzajúci a aj preto žiada o jeho stiahnutie.

Návrh ďalej počíta so zachovaním využívania súčasných priestorov využívaných Leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR na Letisku M. R. Štefánika v Bratislave. Na druhej strane materiál neobsahuje bližší popis ako majú byť priestory na tomto letisku využívané súčasne Ministerstvom obrany SR (vo vzťahu k letúnom) a aj Ministerstvom vnútra SR (vo vzťahu k vrtuľníkom).

V súčasnosti sa zamestnanci Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR starajú súčasne aj o lietadlá a aj o vrtuľníky. Ak budú zamestnanci leteckého útvaru presunutí pod rezort obrany, bude Ministerstva vnútra SR potrebovať nových zamestnancov na zabezpečenie prevádzky vrtuľníkov. Rezort obrany bude musieť navyše zabezpečiť nové priestory pre údržbu a kancelárie pre personál. Prevádzka vrtuľníkov, ako bolo uvedené ostáva v štruktúrach rezortu vnútra, a preto súčasné hangáre a kancelárske priestory leteckého útvaru ostanú k dispozícií tomuto útvaru výlučne pre činnosti súvisiace s vrtuľníkmi. Zmiešané využívanie hangárov ministerstvom obrany a vnútra nebude možné a prinieslo by jedine chaos. Rezort obrany bude preto potrebovať dobudovať na letisku v Bratislave vlastnú infraštruktúru, ktorá urči-
te nebude lacná, štandardne sa pohybuje v desiatkach miliónov EUR, možno až na úrovni hodnoty celej
dnešnej „letky“. Namieste je položiť si otázku, ako sa ministerstvo obrany dopracovalo k šetreniu 50% mzdových nákladov, a to nehovoriac o tých, týkajúcich sa prevádzky a údržby. Aj takto vyzerá nedomyslené „zlučovanie“ pod taktovkou dočasne povereného ministra obrany.

Kto má právo a kto povinnosť zabezpečiť prepravu ústavných činiteľov?

Ozbrojené sily a bezpečnostné zbory štátu by mali pracovať v jednom súzvuku a v kooperácií. Rozhodne by nemalo dochádzať k vyvyšovaniu jednej inštitúcie nad druhou. Žiaľ, materiál Ministerstva obrany SR pracuje presne s takýmito konštrukciami, keď využíva zavádzajúce až nepravdivé konštatovania.

Ide napríklad o tvrdenie, že rezort vnútra nemá žiadnym všeobecným záväzným právnym predpisom stanovenú pôsobnosť na úseku zabezpečenia leteckej prepravy ústavných činiteľov a že takýto predpis majú len Ozbrojené sily SR. Predmetné tvrdenie nie je pravdivé. Rozdiel v kompetenciách Ozbrojených síl SR a rezortu vnútra tkvie len v rozdielnej sile právnych noriem, ktoré túto oblasť pre obe inštitúcie upravujú.

Pri Ozbrojených silách SR ide o zákonnú kompetenciu podľa zákona č. 321/2002 Z. z. a v prípade Ministerstva vnútra SR „len“ o uznesenia vlády SR č. 888/1995 a č. 411/2006, ktoré ale priamo nadväzujú na zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, kde sa § 2 ods. 1 písm. f) Policajnému zboru ukladá úloha, cit.: „zaisťuje osobnú bezpečnosť prezidenta Slovenskej republiky, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ministra vnútra Slovenskej republiky a ďalších osôb určených zákonom alebo vládou.“

Pokiaľ ide o úlohu Ozbrojených síl SR, je si potrebné uvedomiť, že zákon stanovuje len možnosť Ozbrojených síl SR vykonávať prepravu ústavných činiteľov a nie ich povinnosť, ako je to v prípade zákonom stanovených úloh Policajného zboru.

Situáciu si môžeme priblížiť príkladom z cestnej dopravy, kde má rezort vnútra povinnosť prepravovať a ochraňovať ústavných činiteľov a ďalšie určené osoby, ale samozrejme v prípade potreby, túto úlohu môže – má možnosť prevziať aj Ministerstvo obrany SR a ústavný činiteľ ako správca štátu má právo byť prevezený aj prostriedkom Ministerstva obrany SR. Právna polemika o„sile“ jednotlivých právnych noriem nemôže byť relevantným dôvodom na takéto závažné zmeny. Odborový zväz zastáva názor, že ak by išlo len o tento problém, oveľa jednoduchšia, bezpečnejšia a ekonomicky efektívnejšia by bola úprava príslušnej legislatívy než vykonanie neopodstatneného kroku, v zmysle zlúčenia leteckých útvarov. Okrem toho Letecký útvar Ministerstva vnútra SR nezabezpečuje iba prepravu ústavných činiteľov, ale v prípade potreby aj prepravu ďalších záchranných jednotiek, množstvo letov v policajných službách, či prepravu odborníkov alebo nákladu na humanitárne účely, príp. evakuáciu osôb z miesta ohrozenia zdravia alebo života na bezpečné miesto v Slovenskej republike alebo aj napríklad prepravy športovej reprezentácie Slovenskej republiky a pod. Drvivá väčšina týchto úloh je priamo v správe rezortu vnútra, a teda je z operačného hľadiska nespornou výhodou nemusieť žiadať a čakať na vyjadrenie tretej strany, ale mať túto spôsobilosť vo vlastnej réžií.

S predmetným nepovažoval rezort obrany za potrebné sa vôbec v návrhu zaoberať.

O nás bez nás

Z odborárskeho hľadiska je kľúčový postoj zamestnancov leteckého útvaru a predovšetkým pilotov, ktorí sú v súčasnosti na trhu práce veľmi žiadaní a nedostatkoví. Ministerstvo obrany vedené dočasne povereným ministrom Naďom sa tradične o postoj dotknutej strany vôbec nezaujímalo. Podľa našich informácií s presunom útvaru radikálne nesúhlasia piloti a zamestnanci. Mnohí počítajú aj s možnosťou, žeby po presune opustili štátnu správu. Ministerstvo vnútra SR upozorňuje, že ak zamestnanci jeho leteckého útvaru odmietnu zmenu služobného miesta, hrozí uzemnenie lietadla typu Airbus A319 až na niekoľko mesiacov.

Nahradenie pilotov by bol pre rezort obrany ťažký oriešok, s ktorým pri plánovaní zlúčenia vôbec nepočíta. Typový výcvik pilota na prúdové dopravné lietadlo obvykle trvá minimálne mesiac, ale len pokiaľ sú dostupné výcvikové kapacity a je možné člena posádky úplne uvoľniť zo všetkých ostatných pracovných povinností. Okrem toho ani po takomto výcviku nemôžu byť súčasťou jednej posádky naraz dvaja neskúsení členovia posádky.

Útok na zamestnancov

Predkladateľ sa vo svojom návrhu nevyhol ani zbytočnému útoku na súčasných civilných zamestnancov Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR, čím ukázal ako si váži ich dlhoročnú neoceniteľnú prácu.

Ministerstvo obrany SR varuje, že v prípade zachovania súčasného stavu by mohli vzniknúť problémy pri zabezpečení prepravy ústavných činiteľov v dôsledku potenciálneho štrajku civilných zamestnancov Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR. Takéto tvrdenie považuje Odborový zväz polície v SR za jednoznačne nepravdivé, tendenčné a bez opodstatnenia. Piloti, letušky a ďalší personál letecké útvaru, napríklad lietali v dobe najťažšieho COVIDu bez zaváhania priamo do Číny, aby zabezpečili ochranné prostriedky pre našich zdravotníkov, seniorov a mnohých ďalších. Rovnako tak repatriovali stovku osôb, a to nie len z EÚ a rovnako rozvážali humanitárnu pomoc pre najťažšie zasiahnuté krajiny ako Taliansko, kde im opäť priamo hrozila nákaza.

Ministerstvo obrany SR varuje pred štrajkom tých istých zamestnancov, ktorí majú podľa návrhu prejsť pod jeho krídla a kde ich právo na protest či štrajk ostane samozrejme zachované. Vyjadrenie by dávalo zmysel iba v prípade, že by sa ich rezort obrany chystal „zbaviť“ a ich pozície postupne nahradiť profesionálnymi vojakmi.

V materiáli sa Ministerstvo obrany SR dopustilo aj hrubého zavádzania, že štrajk takýchto zamestnancov by mohol počas krízového stavu alebo núdzového stavu ohroziť prepravu ústavných činiteľov. Zákon pritom práve v takýchto prípadoch počíta s možnosťou v primeranom rozsahu obmedziť možnosť štrajkovať.

OZP v SR požaduje vypustenie sporných bodov a prípravu separátnej analýzy sociálnych vplyvov a označenie negatívnych sociálnych vplyvov priamo v materiáli.

O čo ide ministerstvu obrany?

Problémov súvisiacich so zlučovaním leteckých útvarov sa ukazuje stále viac a viac. Menej sa
už hovorí o skutočných zámeroch predkladateľa. Médiami pred niekoľkými dňami prebehla informácia, že armádne prepravné lietadlá typu Spartan, ktoré štátny rozpočet stáli viac ako sto miliónov Eur, nelietajú viac ako pol roka a sú uzemnené. Podľa verejných informácií tieto stroje naposledy oficiálne leteli v septembri 2022. Od tej doby rezort obrany nie je schopný zabezpečiť pre drahé lietadlá kritické náhradné súčiastky a tak lietadlá stoja.

Na základe uvedeného sa môže zdať, že nečakaný návrh na rýchle zlúčenie – v skutočnosti delimitáciu letúnov Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR a útvaru Ministerstva obrany SR, prichádza ako „riešenie“ na nedostatok funkčných letúnov rezortu obrany. Aj Ministerstvo obrany SR v predkladanom materiáli viackrát spomína evakuačné lety a lety do krízových situácií. Tie však ako upozorňuje rezort vnútra nie sú prvoradou úlohou prevádzky takéhoto typu lietadiel a letecká flotila Ministerstva obrany SR by ich mohla vykonávať aj naďalej svojimi lietadlami. Samozrejme za predpokladu, žeby boli funkčné a letu schopné, čo v súčasnosti nie sú. To sa ukázalo aj v prípade nedávnej potreby dopraviť záchranársky tím na pomoc do zemetrasením zasiahnutého Turecka.

Ministerstvo obrany SR nebolo schopné vyhovieť a ani reagovať na požiadavku o poskytnutie lietadla Spartan, ktoré by na takúto úlohu bolo vhodnejšie. Let preto musel zabezpečiť práve Letecký útvar rezortu vnútra.

Zhrnuté, podčiarknuté…

Mohlo by sa zdať, že sa dočasne poverenému ministrovi Naďovi pokazili lietadlá a namiesto toho,
aby problém riešil, tak sa snaží zobrať lietadlá inému rezortu. Naťahovanie sa ako o hračky v škôl-
ke, namiesto spolupráce… Žiaľ, ide o veľmi vážnu tému a preto ostáva veriť, že zdravý rozum prevládne
a návrh nebude schválený.

J. Rohár