Novela zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov.

Dňa 01.01.2016 nadobudne účinnosť zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým v čl. IV dochádza k novele zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opätovne vznikla diskusia, kde dochádza k zlému výkladu ustanovenia § 143ag. Podľa uvedeného ustanovenia ak služobný pomer policajta a profesionálneho vojaka vznikol pred 1. májom 2013 a skončí po 31. decembri 2015 a trval kratšie, ako je rozhodujúce obdobie na zistenie základu na výpočet odchodného, úmrtného a invalidného výsluhového dôchodku podľa § 143ac ods. 1, zisťuje sa základ na výpočet týchto dávok z celého obdobia predo dňom skončenia služobného pomeru.

Uvedené ustanovenie bolo dané do zákona z dôvodu, že vznikal aplikačný problém pri výpočte odchodného podľa § 143ac písm. j) u policajtov, ktorým skončil služobný pomer a odpracovali menej ako 10 rokov. Nárok na odchodné u policajtov, ktorých služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013, vzniká po odpracovaní 5 rokov ale ustanovenie § 143ac písm. j) vyžaduje 10 skončených kalendárnych rokov pre tento výpočet. Preto bol vytvorený § 143ag, aby bolo jednoznačne umožnené vypočítavať odchodné policajtom po 5 odpracovaných rokoch a jeho služobný pomer skončí do 10 rokov.

Ostatných policajtov sa uvedené ustanovenie nijak nedotýka a všetci policajti, ktorých služobný pomer vznikol pred 1. májom 2013 nájdu spôsob výpočtu v § 143ac.