Otcovská dovolenka

Pri príležitosti dnešného Medzinárodného dňa otcov vám prinášame súhrn informácií k otcovskej dovolenke či už policajtov alebo civilných zamestnancov MV SR. 

Od 1.novembra došlo k novelizácií zákona č. 73/1998, čím sa špecificky riešia otázky otcovskej dovolenky a ďalších oblastí príslušníkov bezpečnostných zložiek. Do ustanovení upravujúcich dôležité osobné prekážky v štátnej službe bolo doplnené nové služobné voľno s nárokom na služobný plat „tzv. otcovská dovolenka“.

Toto služobné voľno sa poskytne otcovi dieťa pri narodení dieťaťa na účely starostlivosti na 14 po sebe idúcich kalendárnych dní najneskôr do uplynutia šiestich týždňov od narodenia dieťaťa. Podľa metodického usmernenia sekcie personálnych a sociálnych činností MV SR sa služobné voľno v prípade otcovskej dovolenky poskytne na základe žiadosti policajta, ktorá musí byť podaná včas a musí preukázať aj oprávnenosť nároku. Nadriadený je pri splnení zákonných podmienok povinný služobné voľno poskytnúť, pričom sa neposudzuje, či matka dieťa je manželkou policajta alebo či žijú spolu v spoločnej domácnosti. Dovolenka sa čerpá nepretržite vo všetkých kalendárnych dňoch (t. j. nielen v obvyklých dňoch a časoch služby).

To znamená, že takéto služobné voľno nie je možné napr. v sobotu a v nedeľu prerušiť a pokračovať v jeho čerpaní v ďalších dňoch, resp. čerpať ho vo viacerých častiach, a to ani v prípade, že ešte neuplynulo obdobie jeho možného čerpania (šesť týždňov od narodenia dieťaťa). Novela ďalej počíta s možnosťou čerpania rodičovskej dovolenky v rozsahu deviatich týždňov s nárokom na služobný plat, a to výlučne policajtom – otcom dieťaťa najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu až do troch rokov veku dieťaťa. Pri jej čerpaní sa policajt nezaraďuje do neplatenej zálohy. Podmienkou je, že na starostlivosť o dieťa policajta nepoberá žiadna iná osoba materské alebo rodičovský príspevok, pričom jej splnenie je policajt povinný preukázať.

Nástup na rodičovskú dovolenku musí policajt písomne oznámiť jeden mesiac vopred svojmu nadriadenému. V žiadosti uvedie predpokladaný dátum nástupu na rodičovskú dovolenku, predpokladaný dátum jej skončenia, ako aj zmeny týkajúce sa dátumu nástupu a skončenia rodičovskej dovolenky. Uvedené platí bez ohľadu na to, či túto rodičovskú dovolenku bude policajt čerpať vcelku alebo po častiach.

V súvislosti s opatrovateľskými povinnosťami policajtov a policajtiek sa upravujú aj možnosti flexibilnej organizácie výkonu služby. Rozširuje sa okruh osôb (vlastné dieťa bez ohľadu na vek, manžel/manželka a rodič policajta) a dôvodov na určenie kratšieho času služby v týždni alebo inú úpravu času služby. Nadriadený musí prihliadať pri zaraďovaní policajtiek a policajtov trvale sa starajúcich aspoň o jedno dieťa mladšie ako 15 rokov do výkonu služby aj na ich rodičovské povinnosti.

Ak tomu nebráni dôležitý záujem štátnej služby mal by nadriadený takýmto rodičom vychádzať v ústrety, umožniť kratší čas služby a hlavne v prípade rodičov maloletých detí, informovať ich vopred v dostatočnom časovom predstihu o rozvrhu služieb a všetkými zmenami. Novela zákona zavádza aj takzvanú opatrovateľskú dovolenku, pričom ide o služobné voľno bez nároku na služobný plat. Ide o prípady poskytovania osobnej starostlivosti svojmu dieťaťu, manželke/manželovi alebo rodičovi, ktorý vyžaduje rozsiahlu opateru alebo podporu z vážneho zdravotného alebo s vekom súvisiaceho dôvodu. V takomto prípade si môže policajt uplatniť služobné voľno v rozsahu najviac 5 dní v kalendárnom roku.

Toto voľno nemá vplyv na nárok na riadnu dovolenku za kalendárny rok. Policajt je počas využitia neplateného služobného voľna odhlásený zo zdravotného poistenia a preto sa musí sám prihlásiť do zdravotnej poisťovne ako samoplatca a uhradiť si poistné v zákonom stanovenej sume.

Civilní zamestnanci MV SR

V prípade civilných zamestnancov MV SR otcovskú dovolenku upravuje Zákonník práce. Novelou Zákonníka práce sa minulý rok zaviedol nárok na otcovskú dovolenku v trvaní 28. týždňov. Túto dovolenku je možné čerpať súbežne s materskou dovolenkou matky dieťaťa. Pri osamelých mužoch – otcoch je nárok na otcovskú dovolenku až v trvaní 31. týždňov a v súvislosti so starostlivosťou o narodené dve alebo viac detí v trvaní 37. týždňov. 

Okrem premenovania inštitútu rodičovskej dovolenky podľa § 166 ods. 1 Zákonníka práce na otcovskú dovolenku sa v súvislosti s otcovskou dovolenkou zavádza ochrana otca na otcovskej dovolenke pri skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

Podľa novelizovaného ustanovenia § 72 ods. 1 Zákonníka práce bude otec na otcovskej dovolenke chránený pred skončením pracovného pomeru v skúšobnej dobe v rovnakom rozsahu, ako bola doteraz chránená len tehotná žena, matka do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiaca žena.

Zamestnávateľ s otcovom na otcovskej dovolenke môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je takéto skončenie pracovného pomeru neplatné.