Rizikový príplatok a príspevok na bývanie až do výšky 500€ mesačne?

V akom štádiu je zavedenie možnosti priznania rizikového príplatku a príspevku na bývanie až do výšky 500€ mesačne? Odpoveď zisťovali redaktori našich novín POLÍCIA.

Otázka: Z prostredia ZVJS sa k nám dostali informácie, že od 1.7. tohto roka idú do praxe zaviesť novelu zákona č. 73/1998 v súvislosti s možnosťou priznania rizikového príplatku a príspevku na bývanie až do výšky 500€ mesačne. Členovia OZP v SR sa na nás preto obrátili s otázkou, v akom štádiu je zavedenie spomínanej novely vo vzťahu k príslušníkom Policajného zboru a či sa novela zákona pretavila aj do N MV SR č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru

Odpoveď MV SR: Od 1. júla 2023 je účinná novela zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. 

Novelou sa od 1. júla 2023 zvýšila maximálna suma rizikového príplatku a príspevku na bývanie, ktorú možno priznať policajtovi. V obidvoch prípadoch však ide o fakultatívnu možnosť v závislosti od individuálnych faktorov a finančných možností rezortu vnútra.

Príslušníkovi Policajného zboru možno podľa novely zákona od 1. júla priznať rizikový príplatok do výšky 500 eur mesačne (do 30. júna 2023 to bolo 232,50 eura). Rizikový príplatok určuje minister vnútra v závislosti od miery reálneho ohrozenia života alebo zdravia príslušníka Policajného zboru.

Policajtovi možno podľa novely zákona od 1. júla priznať príspevok na bývanie do výšky 500 eur mesačne (do 30. júna 2023 to bolo 232,36 eura). Príspevok na bývanie určuje minister vnútra v závislosti od miesta výkonu štátnej služby, služobných činností, ktoré policajt vykonáva, a útvaru jeho služobného zaradenia.

Bližšie podmienky priznávania rizikového príplatku a príspevku na bývanie s ohľadom na platnú legislatívu sú stanovené v  nariadení ministra vnútra SR č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov. Úprava týchto zložiek platu (rizikového príplatku a príspevku na bývanie) v predmetnom nariadení bude závisieť od preskúmania finančných možností rozpočtovej kapitoly ministerstva vnútra.