zákon č. 171/1993 Z.z. o Policajnom zbore (zákon) – menovky

Odborový zväz polície v Slovenskej republike (OZP v SR) otváral už dlhodobejšie otázku potreby predloženia úplne nového, moderného návrhu zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore (zákon), preto tento prebiehajúci legislatívny proces vníma len z časti pozitívne. Novela takéhoto dôležitého zákona si z pohľadu OZP v SR vyžaduje širšiu diskusiu s dlhším časový priestorom a ešte väčšou snahou o dosiahnutie konsenzu.

Návrh predloženej novely prináša zmeny vo viacerých ustanoveniach paragrafového znenia, ktorých potreba prijatia vyplynula z aplikačnej praxe, prípadne rôznych európskych dohovorov. Predložená novela reflektuje na potreby súčasnosti, ako aj na pripravovanú reformu Policajného zboru.

Do medzirezortného pripomienkového konania sa dostal materiál, ktorý je výsledkom vnútrorezortného pripomienkového konania, ktorého OZP v SR je riadnym účastníkom a do ktorého bolo zapracovaných niekoľko kompromisných návrhov. Tieto by mali viesť k zlepšeniu činnosti Policajného zboru.

OZP v SR bude v tomto pripomienkovom kole k tejto novele pozorne sledovať a analyzovať aj postoje, stanoviská Ministerstva spravodlivosti SR a Generálnej prokuratúry SR.
O zrušenie zákonnej povinnosti nosenia menoviek sa OZP v SR snaží už dlhodobo a to z dôvodu ochrany policajtov pred absolútne neprípustnými útokmi niektorých občanov. Tieto ataky častokrát na sociálnych sieťach zasiahli až do súkromného prostredia policajtov. Situácia sa vyhrotila od druhej vlny pandémie, kedy s pokračujúcimi obmedzeniami stúpala nervozita občanov a tým aj počet útokov na policajtov. Preto OZP v SR vníma ako veľké pozitívum, že predložená novela počíta so zrušením povinnosti nosenia menoviek policajtmi. OZP v SR rozumie protikorupčnému charakteru nosenia menoviek, ale aj príklady zo zahraničia potvrdili argumentáciu, že sa toto dá vyriešiť rôznymi inými spôsobmi. Niet pochýb, že ak uvedenú zmenu potvrdia zákonodarcovia v pléne NR SR, bude táto pozitívne prijatá aj policajtmi.

Zároveň sa podarilo OZP v SR presadiť, aby týmto návrhom zákona došlo aj k novelizácii zákona o priestupkoch. Podľa tejto zmeny by sa mal ako priestupok proti verejnému poriadku posudzovať aj konanie osoby, ktorá verbálne uráža verejného činiteľa pri výkone jeho právomoci. Aj uvedené ustanovenie by tak malo poskytnúť väčšiu ochranu policajtom. Stalo sa totiž už „národným športom“ bezdôvodné, vulgárne urážanie policajtov pri plnení si služobných povinností a to by malo byť zo strany spoločnosti absolútne neprijateľné.
V prípade potreby má OZP v SR ešte možnosť svoje návrhy v medzirezortnom pripomienkovom konaní predložiť aj prostredníctvom Konfederácie odborových zväzov SR.