Zasadala Rada predsedov ZO OZP v SR

V piatok 24.marca 2023 zasadala v Banskej Bystrici Rada predsedov základných organizácií Odborového zväzu polície v Slovenskej republike. Deň pred zasadnutím rokovalo aj Predsedníctvo OZP v SR. Jedným z najdôležitejších bodov rokovania bola voľba nového podpredsedu OZP v SR.

Rada predsedov vo voľbe rozhodla, že novým podpredsedom sa stal Peter Jakubík. Major Mgr. Bc. Peter Jakubík, LL.M., má 44 rokov a narodil sa v Šuranoch. Do svojho zvolenia pôsobil ako podpredseda ZO OZP v SR č. 8/68 (od r. 2016). Študoval na Akadémií Policajného zboru v Bratislave, Vysokej škole Danubius a Vysokej škole medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove. Príslušníkom PZ je Peter Jakubík od roku 2005.V rámci PZ pôsobil na mnohých pozíciách od referenta až po funkciu staršieho vyšetrovateľa špecialistu 3. oddelenia odboru Bratislava Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru. Peter Jakubík je ženatý a v súčasnosti bezdetný. Medzi jeho záujmy patria dobročinné aktivity, je členom občianskeho združenia Artus, v rámci ktorého sa poskytuje starostlivosť o týrané psíky. Okrem toho sa venuje aj športovým aktivitám, najmä armwrestlingu.

Miesto podpredsedu sa uvoľnilo po Mariánovi Mikulovi, ktorý k 1. 4. 2023 odchádza po bez mála 26-rokoch služby do výsluhového dôchodku. Je potrebné zdôrazniť, že Marián Mikula sa rozhodol kariérne posunúť aj v civilnom priestore. Vo svojom rozlúčkovom príhovore pred Radou predsedov zdôraznil, že práca vo vedení OZP v SR nie je len o 4 ľuďoch, ale je kolektívnym dielom všetkých členov.
Tri roky, ktoré strávil vo funkcii podpredsedu OZP v SR označil ako náročné. Marián Mikula aj ako výsluhový dôchodca zostáva naďalej aktívnym členom OZP v SR. „Odborový zväz polície v Slovenskej republike má v rezorte vnútra stabilné miesto, s jasnými úlohami. Má svoju bohatú 32 ročnú históriu a viac ako 10-tisíc členov. Odborový zväz má teda silný mandát a obrovský potenciál. Je preto žiaduce ich ešte vo väčšej miere efektívne využívať,“ hovorí odchádzajúci podpredseda. Ako tvrdí, počas svojho pôsobenia sa vždy snažil vystupovať diplomaticky, pričom odborné,, vecné, racionálne a konštruktívne argumenty patria za rokovací stôl a nie do anonymného digitálneho priestoru.

 

Predseda OZP v SR Pavol Paračka sa na záver poďakoval Mariánovi Mikulovi za jeho prácu a prínos a zaželal mu veľa úspechov a pevné zdravie. 

 

 

Rada predsedov Mariánovi Mikulovi záverom udelila medailu I. stupňa. Poďakovanie za prácu patrí Mariánovi Mikulovi aj zo strany redakcie novín POLÍCIA, ktorú ako zodpovedný podpredseda za noviny, vždy podporoval a venoval jej práci potrebnú pozornosť.

 

Okrem vnútorných vecí sa Rada predsedov zaoberala aj aktuálnymi otázkami v rezorte vnútra. Pavol Paračka informoval o najdôležitejších aktivitách za posledný štvrťrok. Medzi nimi napríklad aj o podpísaní Dodatku č.1 ku kolektívnym zmluvám, krokoch ktoré vedenie odborového zväzu podniklo k neschváleniu novely zákona č. 73/1998 Z. z. predkladanej poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Lukáša Kyselicu, či o účasti na aktíve prezidenta PZ.

 

 

K aktívu prezidenta PZ sa vyjadrili aj podpredsedovia Roman Laco a Ján Filip. Romana Laca zaujalo, že prezident PZ venoval jedinú svoju prezentáciu článku o hodnotiacom systéme uverejnenom v augustovom čísle novín POLÍCIA. Ján Filip v súvislosti s aktívom vyjadril počudovanie nad tým, že neodzneli pri prezentovaných zámeroch žiadne konkrétnejšie míľniky. Otázkou je aj či na to reálne rezort vnútra bude mať dostatok finančných prostriedkov. Roman Laco ako člen komisie na prípravu „novej platovky“ oznámil, že vedenie odborového zväzu intenzívne diskutuje s relevantnými zástupcami rezortu vnútra o rôznych návrhoch. Prítomní predsedovia základných organizácii boli ďalej informovaní o nových benefitov pre členov OZP v SR. Tieto sa snažíme priebežne odprezentovať aj na stránkach novín POLÍCIA, sú zverejňované na facebooku a v aktualizovanej podobe aj na webe OZP v SR.

Na zasadnutí Rady predsedov sa zúčastnil aj emeritný podpredseda OZP v SR Igor Rohár. Keďže bol v minulom roku zodpovedný za tvorbu rozpočtu OZP v SR, prišiel členov Rady predsedov informovať o zmenách v čerpaní niektorých položiek pre rok 2022. Prítomní ocenili jeho krátku účasť na zasadnutí potleskom.

Galéria: