Zvýšenie platových tried v štátnej službe

Bezmála 300 zamestnancov v štátnej službe prechádza z platovej triedy 2 do platovej triedy 3

Odbory dosiahli odstránenie nespravodlivosti

 Na základe sťažností z viacerých útvarov Odborový zväz polície v SR po preverení zistil, že v každom jednom kraji existujú v ocenení práce občianskych zamestnancov na útvaroch nepochopiteľné disproporcie. Hoci títo zamestnanci vykonávajú tú istú činnosť, väčšia časť z nich je zaradená v platovej triede 3, ale časť ostala vo „dvojke“.

OZP v SR z tohto dôvodu požiadal kompetentných o preverenie situácie a naozaj: takýchto „škodujúcich“ zamestnancov v štátnej službe, nesprávne zaradených do druhej platovej triedy, bolo vo všetkých krajoch dovedna až 299! Na návrh prezidenta PZ preto sekcia systemizácie a mzdovej politiky MV SR urobila zmeny v systemizácii 299 tabuľkových miest zamestnancov v štátnej službe vo funkcii samostatný referent (PT-2), zaradených na odboroch poriadkovej polície, odboroch kriminálnej polície, odbore železničnej polície, na vnútornom oddelení a na okresných dopravných inšpektorátoch v rámci Slovenskej republiky. Zamestnanci v štátnej službe boli preradení na funkciu odborný referent PT – 3. Návrh bol odôvodnený zjednotením charakteru práce uvedených pracovníkov, ktorý bol prijatý Ministerstvom vnútra SR aj na základe intervencie OZP v SR.

Aj takýto úspech Odborového zväzu polície v SR je krokom vpred a prispeje k zlepšeniu platových podmienok aspoň časti zamestnancov MV SR. OZP v SR aj naďalej vyvíja úsilie, aby sa platové podmienky v rezorte MV SR zlepšovali, avšak všetko potrebuje čas a nájdenie konsenzu medzi požiadavkami v prospech zamestnancov a ekonomickými možnosťami MV SR.

Odborový zväz polície v SR