Dodatky č. 1 ku kolektívnym zmluvám na rok 2023

Predseda Odborového zväzu polície v Slovenskej republike Pavol Paračka podpísal 28. februára dodatky č.1 ku kolektívnym zmluvám pre rok 2023. Pre všetkých zamestnancov MV SR sa tak od 1. mája 2023 zvyšuje nominálna hodnota stravného na sumu 5,50€.
 
Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru sa zároveň dopĺňa o zmeny týkajúce sa študentov a kadetov stredných odborných škôl Policajného zboru ako aj Akadémie PZ. Študujúcim policajtom, ktorí dostávali v roku 2022 mesačnú odmenu vo výške 220 € sa obnovuje mesačné vyplácanie odmeny. Rovnako sa obnovuje aj vyplácanie odmeny 100 € mesačne pre policajtov vo funkcii kadet.
 
Mesačné odmeny sa netýkajú študentov a kadetov, ktorí nastúpili na štúdium v priebehu roka 2023. Takýmto študentom budú odmeny vyplatené až po úspešnom ukončení štúdia.
Dodatky ku kolektívnym zmluvám sú od 1.marca zverejnené v Centrálnom registri zmlúv, sú k nahliadnutiu aj na webový stránkach Odborového zväzu polície v Slovenskej republiky v sekcii Kolektívne zmluvy.