Deň ústavy SR

Dnes si pripomíname 31. výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky. Toto výročie má pre nás ako odborárov veľký význam. Ústava v časti Hospodárske, sociálne a kultúrne práva priamo zakotvuje postavenie odborov v štáte. Okrem iného sa v ústave píše, že „odborové organizácie vznikajú nezávisle od štátu“  a že „každý má právo sa slobodne združovať s inými na ochranu svojich hospodárskych a sociálnych záujmov.“

Vo svojej činnosti odbory hája rovnako ústavou garantované práva zamestnanca na spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky. Medzi tieto práva patrí:

 – právo na odmenu za vykonanú prácu, dostatočnú na to, aby im umožnila dôstojnú životnú    úroveň,

– ochranu proti svojvoľnému prepúšťaniu zo zamestnania a diskriminácii v zamestnaní,

  -ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci,

– najvyššiu prípustnú dĺžku pracovného času, primeraný odpočinok po práci,

– najkratšiu prípustnú dĺžku platenej dovolenky na zotavenie,

– právo na kolektívne vyjednávanie.

Odborový zväz polície v SR háji záujmy príslušníkov Policajného zboru, Horskej záchrannej služby a civilných zamestnancov Ministerstva vnútra SR. Naša úloha ako odborovej organizácie v ozbrojených zboroch je v niečom náročnejšia než v čisto civilných sektoroch. Ústava SR totiž priamo ustanovuje, že právo na štrajk nemajú príslušníci ozbrojených zborov. Na druhej strane je potrebné uvedomiť si rozdiely medzi právom na štrajk a právom na protest. Právo zúčastňovať sa v čase svojho služobného voľna protestov ostáva aj vďaka ústave zachované.

Odborový zväz polície v SR bude tak ako doteraz ďalej tvrdo bojovať za to, aby boli všetky sociálne práva, ktoré garantuje ústava aj starostlivo napĺňané.