Stanovisko k Návrhu na ozdravenie verejných financií: Sociálny systém príslušníkov PZ je sebestačný a netreba ho meniť


 Opatrenia uvedené v Návrhu na ozdravenie verejných financií, ktoré odporúča novej vláde, vládny kabinet Ľudovíta Ódora, nie sú podľa OZP v SR opodstatnené, žiadúce ani nutné.

Zníženie odchodného vo výsluhovom systéme (str. 79), zníženie miery náhrady vo výsluhovom systéme (str. 128) a úprava výpočtu dôchodku zo SP pre výsluhových dôchodcov (str. 129) opätovne, ako aj nedávna revízia výdavkov ÚHP, sú založené na klamlivej premise, ktorá hodnotí výsluhový systém príslušníkov PZ ako deficitný až destabilizujúci.

Naopak faktom je, že sociálny systém príslušníkov PZ je zdravým, prebytkovým a absolútne sebestačným. Je tvorený len z príspevkov príslušníkov PZ, na ktorý štát či občania Slovenskej republiky nedoplácajú.
Z tohto systému sa každý rok sanujú vybrané výdavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na plnenie jeho úloh, a to ako zamestnávateľa vo vzťahu k svojím iným zamestnancom.

Uvedené komunikujeme nielen vo vzťahu k spomínanému ÚHP, ako aj verejnosti už dlhodobo. Bohužiaľ, doteraz bez akejkoľvek odozvy zo strany ÚHP i celého Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Náš systém nie je deficitným a je plne stabilným, je preto zjavné, že nepotrebuje opatrenia na jeho stabilizáciu. Materiál však predkladá opak a v danej súvislosti hovorí o projekcií, podľa ktorej bude výsluhový systém generovať deficity aj v budúcnosti.
Nevieme z akých projekcií navrhovateľ vychádza, o akej aktuálnej a budúcej deficitnosti hovorí, nakoľko systém zmenou v roku 2013 bol zastabilizovaný tak, aby za zachovania existujúcich podmienok fungoval z jediného zdroja, a to z príspevkov príslušníkov PZ, trvale a do budúcna.

A k nižšej miere náhrady výdavkov zavedenej reformou z roku 2013 podľa návrhu dotýkajúcej len tých výsluhových dôchodcov, ktorí nastúpili do služby po roku 2007, sa nebudeme ani hlbšie vyjadrovať, keďže táto sa podľa reformy z roku 2013 týka každého policajta v čase účinnosti nedovršujúceho službu v dĺžke 15 rokov, teda nižšia miera bude platiť aj pre príslušníkov vstupujúcich do služby pred rokom 2007.

Môže sa zdať, že otváranie tejto témy je akési progresívne a moderné. Rovnako tak predkladanie opatrení na zoštíhlenie verejných výdavkov s cieľom “ozdraviť” ekonomiku.
Ostro sa preto ohradzujeme proti akýmkoľvek zásahom do stabilného a fungujúceho systému sociálneho zabezpečenia príslušníkov PZ iba z dôvodu populistických návrhov a opatrení bez akýchkoľvek predchádzajúcich znalostí a skúseností s činnosťou a financovaním PZ.
Návrh na ozdravenie verejných financií v mnohom pripomína „profesionálny“ materiál UHP, z ktorého tendenčnosti, lživosti, neobjektívnosti, nekomplexnosti a vyvolávania falošných dojmov o príživníctve príslušníkov PZ v našej spoločnosti, o ich nadpriemernom ohodnotení a sociálnych benefitoch, sme si mysleli, že sa tvorcovia budúcich analýz o krátení výdavkov pre verejný sektor poučili.
Bohužiaľ, opak je pravdou. Naďalej velebiac svoj tendenciózny a skreslený naratív, sa navrhovatelia pridŕžajú účelovo vyňatých scestných a ničím nepodložených „skutočností“, na základe ktorých ako ovocie z otráveného stromu, navrhujú perfídne riešenia.