Stanovisko k vyjadreniam politikov vo vzťahu k činnosti Odborového zväzu polície v SR

Odborový zväz polície v SR v plnej miere rešpektuje predvolebný politický boj, a to aj v jeho aktuálne výrazne vyhrotenej forme, avšak od počiatku sa z dôvodu svojho poslania, ako odborového orgánu, od neho jasne a zreteľne dištancuje. 
 
Žiadame preto jeho účastníkov, aby rešpektovali úlohy zväzu ako zástupcu zamestnancov a sociálneho partnera zamestnávateľa a do vzájomných predvolebných invektív ho nijako nezapájali.
Odborový zväz polície v SR svojim členom, pomáha formou hradených právnych ochrán a právneho poradenstva schválených príslušným kolegiátnym orgánom zväzu tak, ako mu to umožňuje platná právna úprava. 
 
Zväz nepovažuje za potrebné a vo vzťahu k tým, ktorým pomáhame, ani za vhodné, túto pomoc mediálne prezentovať. Nebolo tomu tak v minulosti, nie je tomu tak ani teraz a nebude tomu tak ani v budúcnosti. S prihliadnutím na kvantitu a intenzitu poskytovanej pomoci rovnako nie je v  časových a ani fyzických možnostiach zväzu sa svojimi aktivitami mediálne prezentovať.  
 
Na margo dnešných vyjadrení emeritného prezidenta PZ, usudzujúc, že ovláda obsah súčasného zákonného znenia pertraktovaného § 35 ods. 2, musíme dodať, že s odborovým orgánom nie je návrh na takéto rozhodnutie, či rozhodnutie samotné zo strany zamestnávateľa prerokovávané a ani k nemu odborový orgán nezaujíma stanovisko. Nie je totiž zákonnou povinnosťou služobného úradu a ani povinnosťou inou, o takéto stanovisko odborový orgán žiadať.
 
Pokiaľ dotknutý príslušník nie je členom zväzu, prípadne sám iniciatívne takýto postup zamestnávateľa voči nemu Odborovému zväzu polície v SR neoznámi, tento nemá zákonnú a ani inú možnosť sa o veci dozvedieť.
 
Vedenie
 Odborového zväzu polície
 v Slovenskej republike