Vyhlásenie poisťovne Wüstenrot k poškodeniu služobných motorových vozidiel

Predseda OZP v SR Pavol Paračka a podpredseda OZP v SR Roman Laco sa pracovne stretli s predstaviteľmi poisťovne Wüstenrot, kde prerokovali viacero problematických poistných udalostí pri zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú zamestnávateľovi predovšetkým prevádzkou služobného cestného vozidla, ktoré sú z ich strany riešené. Na základe uvedeného stretnutia bolo zo strany poisťovne Wüstenrot vydané nasledovné vyhlásenie:

„V uplynulom období zaznamenala Wüstenrot poisťovňa viacero prípadov poškodenia služobných motorových vozidiel príslušníkmi Policajného zboru, na ktoré by sme chceli osobitne upozorniť.
Vo všetkých sledovaných prípadoch prišlo k poškodeniu motorového vozidla v situáciách, kedy poistený – príslušník Policajného zboru prenasledoval iné vozidlo, ktorého vodič bol podozrivý zo spáchania priestupku alebo trestného činu. V rámci prenasledovania unikajúceho vozidla pritom bolo služobné vozidlo poškodené napr. v dôsledku šmyku, vojdenia na nespevnenú časť cestnej komunikácie alebo poškodenia podvozku vozidla o prekážku na ceste.

Napriek tomu, že v zmysle § 163, písm. a) zákona č. 73/1998 Z.z. policajt nezodpovedá za škodu, ktorá vyplýva z rizika riadneho výkonu štátnej služby, voči poistenému príslušníkovi Policajného zboru uplatnil služobný úrad v sledovaných prípadoch nárok na náhradu škody, voči čomu poistený nenamietal a podpísal dohodu o náhrade škody.
V takýchto prípadoch je Wüstenrot poisťovňa žiaľ nútená ukončiť šetrenie nahlásenej poistnej udalosti bez poskytnutia poistného plnenia, nakoľko poistenie sa nevzťahuje na škodu prevzatú nad rámec ustanovený právnymi predpismi. V prípade prenasledovania osoby podozrivej zo spáchania priestupku alebo trestného činu je totiž riziku poškodenia majetkovej hodnoty v podobe služobného motorového vozidla nadradená ochrana hodnôt chránených právnym poriadkom Slovenskej republiky prostredníctvom Policajného zboru. Preto je uznanie zodpovednosti za poškodenie služobného vozidla v rozpore s citovaným ustanovením zákona č. 73/1998 a teda nad rámec ustanovený právnymi predpismi.

Apelujeme preto na poistených – príslušníkov Policajného zboru a hlavne členov Odborového zväzu polície v SR, aby v obdobných prípadoch nepristupovali na dohodu o náhrade škody, nakoľko ju nebude možné nahradiť z uzavretého poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.“

Vedenie OZP v SR k uvedenému vyhláseniu dodáva, aby sa členovia OZP v SR v obdobných prípadoch nenechali pri výkone svojich služobných povinností dobrovoľne stavať do pozície páchateľov priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky podľa § 22 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Zapamätajte si, že to primárne vyhovuje policajtovi, ktorý takýto priestupok dokumentuje a obalamúti Vás, že však to poisťovňa zaplatí z Vášho poistenia a on má prípad vyriešený. Sekundárne to vyhovuje aj Vášmu nadriadenému s personálnou právomocou, ktorý tým vyrieši škodu pre služobný úrad a len vydá rozhodnutie o náhrade škody na základe primárneho rozhodnutia. A to Vám ešte reálne hrozí, že v disciplinárnom konaní Vám bude uložené disciplinárne opatrenie napr. aj so znížením služobného platu.

Výška náhrady škody spôsobenej z nedbanlivosti môže dosiahnuť až trojnásobok služobného platu, ktorý Vám patril v čase porušenia služobnej povinnosti, z ktorej škoda vznikla. Pri nových autách suma cca. 5.000,-EUR je spôsobená už len drobným poškodením. Preto prosím už pri dokumentovaní týchto udalostí premýšľajte, aký môže byť na konci dňa následok pre Vás. Taktiež Vás upozorňujeme na nutnosť úprav poistnej sumy, ak sa Vám zvýši plat na základe napr. valorizácií alebo preloženia alebo prevedenia na inú funkciu, lebo rozdiel v poistke budete doplácať zo svojho určite.

Na záver informácia aj pre policajtov a civilných zamestnancov, ktorí nie sú členmi OZP v SR. S poisťovňou Wüstenrot spolupracujeme dlhodobo a ich poistný produkt zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania preferujeme predovšetkým pre dojednaný benefit vo forme zľavy pri poistnom plnení. Každá poisťovňa ponúka približne rovnaké poistenie ale pri plnení majú len členovia OZP v SR zľavu 50 % z 10 % spoluúčasti, čo napr. už pri spomínaných 5.000,-EUR škody predstavuje úsporu 250,-EUR oproti sume 500,- EUR, ktoré bude musieť zaplatiť nečlen OZP v SR.