Manifest EuroCOP 2024

EuroCOP prijíma svoj manifest volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024

Sme na pokraji politických zmien v Európskej únii. Začiatkom júna sa občania EÚ zúčastnia na voľbách do Európskeho parlamentu a vyberú si nových poslancov Európskeho parlamentu. Do konca roka sa ujmú funkcie aj noví komisári EÚ. Tieto zmeny budú formovať budúci legislatívny program EÚ. S cieľom zabezpečiť, aby tvorcovia politík zohľadňovali prioritné otázky pre policajtov v Európe, EuroCOP zverejnil svoj manifest pre voľby do Európskeho parlamentu. Tento dôležitý krok bol oznámený počas jarného zasadnutia EuroCOP na Malte 17. apríla.

„Chceme, aby Európa bola miestom, kde policajti pracujú spoločne v prostredí rovnosti, bezpečnosti a podpory, majú práva, zdroje a odbornú prípravu na zaistenie bezpečnosti a ochrany európskych občanov. V našom manifeste volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024 vyzývame všetky európske demokratické strany a kandidátov, ako aj novozvolených poslancov EP a komisárov, aby podporili naše hodnoty a priority s cieľom vybudovať spravodlivú a bezpečnú Európsku úniu prostredníctvom 3 záväzkov,“ vysvetľuje Jonne Rinne, predseda EuroCOP.

Tieto tri záväzky sa týkajú prioritných otázok pre policajtov v Európe. Sú v súlade s kľúčovými cieľmi EuroCOP, ako sú sociálna Európa pre políciu, vnútorná bezpečnosť v Európe, bezpečnosť polície a solidarita a budovanie sietí.

Subjekty EÚ s rozhodovacou právomocou by sa mali zaoberať rastúcim problémom násilia páchaného na policajtoch. Táto zhoršujúca sa situácia sa už príliš veľa rokov bežne ignoruje. Ako prvý krok EuroCOP vyzýva na vytvorenie centrálneho úložiska údajov v EÚ, pokiaľ ide o prípady násilia páchaného na policajných dôstojníkoch. Zber údajov na úrovni EÚ by pomohol pochopiť podstatu problému, vymieňať si najlepšie postupy medzi členskými štátmi a prispôsobiť programy odbornej prípravy policajtov v oblasti informovanosti o bezpečnosti.
Na zabezpečenie nepretržitého náboru a udržania príslušníkov polície v členských štátoch EÚ sa EuroCOP domnieva, že je nevyhnutné zaručiť im spravodlivé pracovné podmienky a sociálne práva. EuroCOP vyzýva rozhodujúcich činiteľov EÚ, aby policajtom poskytli primeranú podporu, odbornú prípravu a zdroje potrebné na vykonávanie ich povinností a aby zaručili primerané mzdy, ustanovenia o pracovnom čase, ako aj podporu duševného zdravia.
EuroCOP považuje za naliehavo potrebné posilniť spoločnú dôveru medzi členskými štátmi a ich orgánmi a uľahčiť spoluprácu a výmenu informácií medzi policajnými zbormi v Európe. EuroCOP vyzýva budúcich rozhodujúcich činiteľov, aby odstránili všetky prekážky, ktoré bránia cezhraničnej spolupráci polície, a posilnili spoluprácu v súvislosti s migračnou krízou, obchodovaním s ľuďmi a zbraňami, teroristickými hrozbami a ekologickou kriminalitou.
„Manifest EuroCOP bol jednomyseľne schválený na našom jarnom výročnom zasadnutí na Malte. Manifest bude slúžiť ako usmerňujúci dokument pre priority EuroCOP na legislatívne obdobie 2024 – 2029. Veľmi sa spoliehame na nový Európsky parlament a Európsku komisiu, že splnia naše priority a budú riešiť otázku násilia páchaného na policajtoch holistickým spôsobom,“ dodal Jonne Rinne, predseda EuroCOP.